Protokoller fra styremøter

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 08.06.2018


Til stede: Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Kjell A Hustad, Gunnvald Gamst.  

Steinar Christensen.


Asbjørn Furu møtte ikke.Sak 1:  Utkjøring av grus


Veglaget har fått tilbud om utkjøring av 10 lass grus fra Roy Yngve Thomassem AS for kr. 10.000,- + mva.  Utkjøring før St. Hans.  Kombineres med høvling av veien – dersom mulig. Enst.

Sak 2: Aktiviteter i veglaget.


Styret foreslår å legge veglaget «brakk» inntil videre, da vi anser at vi har utført vår misjon inntil videre. Vi anser at ut fra den næringsvirksomhet som er pr i dag, er det andre aktører som bør stå for vedlikehold og utbedring.  Saken legges fram for årsmøtet.

Enst.

Sak 3: Årsmøte:


Styret fastsetter dato for årsmøte til torsdag 2. august 2018.

Enst.

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Steinar Christensen Kjell A: Hustad

(sign) (sign) (sign) (sign) (sign)
Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 29.05.17

 

Til stede: Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Steinar Christensen, Gunnvald Gamst.  

Kjell A Hustad hadde meldt forfall.

 

 

Sak 1:  Gjennomgang av sakspapirer til årsmøte  2016:

 

Styret gikk gjennom og godkjente sakspapirer til kontingent og årsmøte i veglaget.  

 

Sak 2: Åpning av vei:

 

NRS (Norwegian Royal Salomon) har stått for åpning av veien.  Grunnet nytt snøfall er veien igjen blitt stengt.

 

 

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Asbjørn Furu Steinar Christensen

(sign) (sign) (sign) (sign) (sign)


Din overskrift

Medlemmer av Dønnesfjord veglag – 2017.

 

På grunn av kaldt vær og sen snøsmelting, ble det ingen tidlig åpning av Dønnesfjordveien i år.  Det har vært et siktemål å ha åpen vei før 17. mai, men i år var det ingen mulighet til det.  

 

Som dere kjenner til ble veilaget utestengt fra mulighet til å ta mot grasrotmidler fra Norsk tipping. Dette betyr reduserte inntekter med 70 – 80.000,- kroner i året, noe som vil gi seg utslag i redusert aktivitet i laget.

 

Ikke desto mindre hadde laget rekordhøyt forbruk av midler i 2016.  Det ble brukt 300.000,- kr, hovedsaklig brukt på å kjøpe inn 1.500 tonn veigrus – hvorav det meste ble lagt ut på veien.  Styret tar nå sikte på å kjøre ut resterende masser som ligger lagret i Dønnesfjordbotn i løpet av sommeren.

 

Norwegian Royal Salamon (NRS) ga veilaget et tilskudd på hele 100.000,- kroner i 2016 !!! .  Fantastisk, og en viktig årsak til at vi fortsatt har midler til å utbedre veien.

 

Styret velger å sende ut varsel om kontingent samtidig med innkalling til årsmøte.  Dermed «sparer» vi en utsendelse til medlemmene.  Årsmøtedato er satt til 21. juni på rådhusets møterom i Breivikbotn.

 

Årsmøtet i veglaget vedtok å øke årskontingenten for 2017 til kr 400,- (etter uendret kontingent på kr 300,- i 10 år), og håper på ditt bidrag også i år.

 

 

Breivikbotn juni 2015

 

 

Børre Gamst

Leder Dønnesfjord veglag


REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 15.05.17

 

Til stede: Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Kjell A Hustad, Gunnvald Gamst.  

Steinar Christensen hadde meldt forfall.

 

 

Sak 1:  Årsmøte 2016

 

Styret fastsetter dato for årsmøte til onsdag 21.06.17.  Kasserer/sekretær ansvarlig for utarbeidelse og  utsendelse av papirer.

 

Sak 2: Aktiviteter 2017:

 

| Styret legger opp til at vi legger ut de resterene masser om er lagret i Dønnesfjordbotn i løpet av sommeren. Styreleder tar kontakt med lokal entrepenør for utkjøring.

 

Sak 3: Åpning av vei:

 

Snømassene tilsier ikke åpning av veien enda.  Styreleder observerer veien og innkaller til nytt møte når snøsmeltingen er kommet i gang.  Neste styremøte settes til 30.05.17 kl 19.00.

 

 

 

 

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Asbjørn Furu Kjell A: Hustad

(sign) (sign) (sign) (sign) (sign)


Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 28.04.16


Til stede: Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Gunnvald Gamst.  

Steinar Christensen og Kjell A Hustad hadde meldt forfall.Sak 1:  Åpning av Dønnesfjordveien.


Styret antar at NRS står for åpning av Dønnesfjordveien våren 2016.  NRS vil også bidra med et kontantbeløp til Dønnesfjord veglag.


Sak 2: Veigrus:


Dønnesfjord veglag har fått tilbud på kjøp av 1.500 tonn grus levert i Dønnesfjord til en pris av 131,- kr + mva  pr tonn.


Sak 3: Møte med rådmannen:


Styret forsøker å få et møte med rådmannen så tidlig som mulig i mai.  Odd Ivar og Børre stiller fra styret.

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Asbjørn Furu

(sign) (sign) (sign) (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 17.04.16


Til stede: Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Kjell A Hustad, Gunnvald Gamst.  Steinar Christensen hadde meldt forfall.Sak 1:  Nytt varsel om utestengelse fra grasrotandelen – Dønnesfjord veglag.


Styret i Dønnesfjord veglag er fortsatt uenig i de argumenter som Lotteri- og stiftelsestilsynet har fremmet i skriv av 11.04.16 angående varsel om utestengelse fra grasrotandelen.


Styret vedtar på nytt å sende skrivet som styret forfattet 15.10.14 som tilsvar på varselet.


Enst.


Sak 2: Aktiviteter 2016:


Styret i Dønnesfjord veglag går inn for å kjøpe et båtlass grus/masse våren 2016.


Styret inviterer Trond Pedersen til neste møte, med tanke på utkjøring av masser.


Enst.


Sak 3: Invitasjon til kontingent 2016:


Styret vedtar å utsette utsending av kontingent til innkalling av årsmøte.  Styret foreslår å avholde årsmøte før sankthans.


Enst.

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Asbjørn Furu Kjell A. Hustad

(sign) (sign) (sign) (sign) (sign)


Din overskrift

 

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 03.06.15 kl 19.00Til stede: Steinar Christensen, Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø,  Kjell A Hustad og Gunnvald Gamst.1:Grasrotandelen – varsel om utestengelse:


Advokat Gisle Loso har klaget på vedtaket for veglaget.  Klagen er enda ikke behandlet av klageinstansen.  Veglaget blir informert så snart vi vet mer.


Til orientering.


2:Introduksjonsbrev for 2015:


Styret gik gjennom forslag til introduksjonsbrev for invitasjon til kontingent for 2015.  Tekst vedtatt og skrevet under av leder.  Odd Ivar ansvarlig for å sende ut brevet.


Enst.


3:Årsmøte for 2013 og 2014:


Styret setter dato for årsmøte til 15.juli 2015.  Børre og Odd Ivar er ansvarlig for å utarbeide innkalling med videre til årsmøtet.


Enst.


4:Grøfting og vedlikehold av Dønnesfjordvegen:


Veglaget tar sikte på å få grøftet rundt Slusken.  Veglaget tar sikte på å bruke resten av grus og masser på vegen der det er mest behov.  Børre og Kjell Arne gis ansvar for å få entrepenør til å utføre dette.


Enst.
Møtet hevet kl 20.00.Odd I GladsøBørre GamstGunnvald Gamst   Asbjørn Furu  Steinar Christensen  Kjell A Hustad

(sign)(sign)(sign)(sign)(sign)(sign)


Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 28.04.15


Til stede: Steinar Christensen, Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø.  Kjell A Hustad hadde meldt forfall – og Gunnvald Gamst møtte for han.


  • NRS (Norwegian Royal Salamon) gjennomfører brøyting av Dønnesfjordvegen.  Brøyting er startet opp.


  • Børre og Odd Ivar ansvarlig for å sende ut skriv om innbydelse til å få kontingent inn.


  • Styret avventer kjøp av grus i 2015.  Vi tar sikte på å vedlikeholde veien med den massen vi har.


  • Styret vedtar å betale kr 10.000,- for bruk av Ulf Kranes traktor.  Vi tilbyr å betale kr 5.000,- pr år for leie av traktor 1 dag pr år.


  • Vi tar sikte på nytt møte i styret i månedsskiftet mai/juni.
Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Asbjørn Furu Steinar Christensen

(sign) (sign) (sign) (sign) (sign)


Din overskrift

REFERAT FRA MØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 05.05.14  KL 20.00

 

Til stede: Kjell A Hustad, Steinar Christensen, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Gunnvald Gamst

 

Sak 1: Åpning av Dønnesfjordveien:

 

Veglaget tar sikte på å åpne Dønnesfjordveien i løpet v uke 20.  Børre Gamst og Steinar Christensen tar sikte på å leie hjullaster av Reidar Karlsen og kjøre disse.  Børre Gamst får ansvar for å ta kontakt med Reidar Karlsen.

Enst.

 

Sak 2: Befaring av veien:

 

Ta kontakt med Trond Pedersen – inviter han på befaring for vurdering av sommervedlikehold.

Enst.

 

Vi tar sikte på neste møte i veglaget i månedsskiftet mai/juni 2014.

 

Møtet hevet kl 21.00

 

 

Kjell A Hustad    Børre Gamst Gunnvald Gamst    Odd Ivar Gladsø    Steinar Christensen

(sign)                           (sign)               (sign)                           (sign)                           (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 26.02.14 KL 20.00

 

Til stede:  Børre Gamst, Gunnvald Gamst, Steinar Christensen, Odd Ivar Gladsø, Evald O Husby.

 

Kjell Arne Hustad og Asbjørn Furu hadde meldt forfall.

 

 

 

SAK 1:           Prioriteringer 2014:

 

Styret er enige om foreløpige prioriteringer for sitt arbeid i 2014:

 

    Grøfting og pigging langs Slusken.

    Vurdere evt. flere stikkrenner langs Slusken.

    Fylle på grovmasser og legge over med grus langs Slusken.

    Fullføre båtutsett i Dønnesfjordbotn.

 

 

SAK 2:           Introduksjonsbrev Dønnesfjord veglag

 

Styret gikk gjennom og godkjente introduksjonsbrev for 2014. 

 

Introduksjonsbrevet sendes ut til samtlige husstander i Hasvik kommune samt eksterne medlemmer.

 

 

SAK 3:           Tilsyn av grasrotmottakere – Dønnesfjord veglag.

 

Styret gikk gjennom og godkjente tilsvar i forbindelse med tilsyn av grasrotmottakere datert 12.02.14.

 

Møtet hevet kr 21.00

 

 

 

 

Odd Ivar Gladsø        Steinar Christensen    Evald Husby   Gunnvald Gamst        Børre Gamst

(sign)                          (sign)                          (sign)               (sign)                          (sign)

Din overskrift

Din overskrift

REFERAT FRA MØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 18.09.13 KL 19.00

 

Til stede:  Odd I Gladsø, Kjell A Hustad, Steinar Christensen, Børre Gamst.

                 Torfinn Husby hadde meldt forfall.

 

Sak 1: Årsmøte:

            Årsmøte planlegges onsdag 23 oktober 2013.  Odd Ivar sender innkalling.

 

Sak 2:  Veien rundt Slusken:

             Styret stiller på dugnad tirsdag 24.09.13 for å høvle veien rundt Slusken kl 17.00.

 

Sak 3:   Båtutsett i Dønnesfjordbotn.

             Styret vedtar å utsette denne sak til 2014.

 

Møtet hevet kl 20.00.

 

 

Odd Ivar Gladsø     Steinar Christensen       Børre Gamst   Kjell A Hustad

(sign)                      (sign)                               (sign)               (sign)   

Din overskrift

REFERAT FRA  MØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 14.05.13.

 

Til stede:          Steinar Christensen, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Kjell A. Hustad.

                        Torfinn Husby hadde meldt forfall til møtet.

 

Sak 1:             ÅPNING AV DØNNESFJORD VEGLAG:

 

                        Veglaget leier snøfres av Roy Y Thomassen. AS. Inntil 10 timer.  Dersom behov for mer – tas kontakt med veilaget for ytterligere fresing.

 

                        Hvis mulig – og nødvendig, bruk Børre og Steinar med hjullaster.  Utgiftene dekkes av veilaget.  Forventet åpningsdato:  24 mai 2013.

 

Sak 2:             UTKJØRING AV MASSER:

 

                        Odd Ivar innhenter tilbud fra Anlegg & Transport, Reidar Karlsen og Roy Y  Thomassen på utkjøring av masser.  Frist for tilbakemelding:  24 mai 2013.

 

Sak 3:             FASTSETTELSE AV DATO FOR ÅRSMØTE:

 

                        Årsmøte fastsettes til ca 20 juli 2013.

 

Møtet hevet.

 

Kjell A Hustad                                            Børre Gamst                Steinar Christensen      Odd Ivar Gladsø

(sign)                           (sign)                           (sign)                           (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 28.04.13

 

Til stede:         Torfinn Husby, Steinar Christensen, Børre Gamst, Kjell A. Hustad, Odd I Gladsø

 

 

Sak 1:Styrelederfunksjonen:

 

            Torfinn Husby står fortsatt som leder fram til ordinært årsmøte, men fritas fra de praktiske         oppgaver fram til da.

 

            Odd Ivar Gladsø organiserer arbeidet med veglaget fram til årsmøte, og setter øvrige      styremedlemmer i aktivitet.

 

Sak 2:Åpning av veien:

 

            Odd Ivar Gladsø tar et møte med rådmannen ang. Åpning av veien.

 

Sak 3:Båtutsett:

 

            Odd Ivar Gladsø undersøker med AKSIS om de kan være behjelpelig med arbeidet med           båtutsett. 

 

            Kjell A Hustad sjekker med Hammerfest Elverk om de kan bidra med en dugnadsdag i f b m    etablering av båtutsettet.

 

 

 

 

Steinar Christensen    Odd I GladsøTorfinn Husby                        Kjell A Hustad           Børre Gamst

(sign)                          (sign)               (sign)                          (sign)                          (sign)

Din overskrift

Referat fra styremøte i Dønnesfjord veglag 02.04.2013 – kl 20.00

 

Til stede:         Torfinn Husby, Steinar Christensen, Kjell A Hustad, Børre Gamst, Odd I Gladsø.

 

 

Sak 1: FLYTEBRYGGA VED DØNNESFJORD – ELVESTRAND

 

            Styret gjennomgikk møte med rådmannen 20 mars 2013, der bl a evt. overtakelse av       flytebrygga var tema.

 

            Usikkerhet om hvem som skal drifte flytebrygga, gjør at det skal stilles spørsmål i           kommunestyremøte den 4 april 2013 hvordan kommunen ser for seg driften av flytebrygga i   framtiden.  Ansvar:  Odd Ivar.

 

 

            Møtet hevet kl 20.30

 

Torfinn Husby                        Steinar Christensen    Kjell A Hustad           Børre Gamst   Odd Ivar Gladsø

(sign)                          (sign)                          (sign)                          (sign)               (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 19.03.13 KL 21.00

 

Til stede:  Torfinn Husby, Børre Gamst, Kjell A Hustad, Odd I Gladsø, Steinar Christensen.

 

Sak 1: Møte med rådmannen i Hasvik kommune.

 

            Styreleder og Børre møter rådmannen 20. mars kl 10.00.  Tema:  Diskutere strategi for    åpning av veien – samt utlegging av masser til sommeren.  Målsetting for åpning av veien:  Før 15 mai 2013.

 

Sak 2: Utkjøring av masser:

 

            Veglaget ber om tilbud på utkjøring av masser fra samtlige lokale entrepenører så snart dato       for høvling av veien blir avklart.  Tar sikte på å kjøre ut masser i god tid før høling foretas.

 

Sak 3: Båtutsett i Dønnesfjordbotn:

 

            Forsøke å etablere båtutsett så tidlig som mulig etter at veien blir åpnet.

 

Møtet hevet kl 21.45.

 

Torfinn Husby                        Børre Gamst   Kjell A Hustad           Odd I Gladsø Steinar Christensen

(sign)                          (sign)               (sign)                          (sign)               (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 05.09.12. kl 18.20

 

Til stede:         Kjell A: Hustad, Børre Gamst, Odd I. Gladsø, Torfinn Husby, Evald O Husby.

                        Steinar Christensen hadde meldt forfall.

 

Sak 1:Utkjøring av masse:

 

            Styret vedtar å avvente utkjøring av masser i Dønnesfjordbotn til neste vår.         Enst.

 

Sak 2:Grøfting/fjerning av steiner:

 

            Torfinn gis fullmakt til å avtale med entrepenører for å utføre grøfting samt fjerning av   steiner på og ved veien med inntil 50.000,- kr.  Utføres høsten 2012.             Enst.

 

Sak 3:Båtutsett i Dønnesfjordbotn:

 

            Torfinn gis fullmakt til å anskaffe og frakte armeringsjern fra AF- Sørvær til        Dønnesfjordbotn høsten 2012.  Tar sikte på å gjennomføre prosjektet i 2013.            Enst.

 

Møtet hevet kl 18.55.

 

 

 

 

Torfinn Husby                        Børre Gamst   Evald O Husby          Kjell A Hustad           Odd Ivar Gladsø


(sign)                          (sign)               (sign)                          (sign)                          (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 04.06.12 KL 20.00

 

Til stede: Torfinn Husby, Steinar Christensen, Odd Ivar Gladsø, Evald O Husby.

 

Forfall:  Kjell A Hustad og Børre Gamst hadde meldt forfall.  Evald O Husby ble innkalt som vara.

 

 

Sak 1:Båtutsett i Dønnesfjordbotn:

 

            Main-streasm har ingen innvendinger mot at båtutsettet i Dønnesfjordbotn rustes opp og            utbedres.  Torfinn følger opp denne sak.  Tenkt utført ultimo juli 2012.

 

Sak 2:Bestiling av veigrus – masse.

 

            Torfinn tar kontakt med leverandør av masse – med tanke på å bestille en båtlass med masse      til Dønnesfjordveien.  Torfinn gis fullmakt til å bestille en båtlass så snart som praktisk        mulig.

 

Sak 3:Koordinering av utkjøring av masser – møte med rådmannen.

 

            Torfinn tar kontakt med rådmannen for evt. koordinering av utkjøring av masser.  Dersom          praktisk mulig – samarbeid med Hasvik kommune om utkjøring.

 

Sak 4:Sørøydagene 2012.

 

            Torfinn og Evald ansvarlig for å gjennomføre «stand» i f b m Sørøydagene 08. juli 2012.

 

Sak 5:Utkjøring av benker

 

            Kjell Arne gis ansvar for å kjøre ut benker på Dønnesfjordveien.

 

Sak 6:Årsmøte 2011.

 

            Veglaget tar sikte på å gjennomføre årsmøte 19. juli 2012.  Torfinn og Odd Ivar gis fullmakt      til å utarbeide og signere dokumentene til årsmøtet.

 

Møtet hevet kl 21.00.

 

 

 

Torfinn Husby                        Evald O Husby          Steinar Christensen    Odd Ivar Gladsø

(sign)                          (sign)                          (sign)                          (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 27.02.2012 KL 20.00

 

Til stede:          Torfinn Husby, Steinar Christensen, Odd I Gladsø, Børre Gamst, Kjell A. Hustad.

 

 

SAK 1: ANGÅENDE MØTE MED RÅDMANNEN 15.03.12 KL 10.30.

 

ñ  Styret i Dønnesfjord veglag får et møte med rådmannen 15.03.12 kl 10.30.  De i styret som har anledning, stiller på møtet.

ñ  Styret anser at det er behov for å kjøpe en båtlass med grus – samt få kjørt ut ut massene. Dette forutsettes gjort i samarbeide med kommunen. 

ñ  Er det mulig å «lande» grusen  i Br.botn? 

ñ  I tillegg må påbegynt rensking/grøfting – påbegynt i 2011 fullføres.

ñ  Bør vurderes å innhente tilbud også fra eksterne entrepenører.

 

 

SAK 2: ETABLERING AV BÅTUTSETT I DØNNESFJORDBOTN.

 

            Veglaget vurderer å kjøpe sement fra AF-gruppa med tanke på evt. å etablere båtutsett i         Dønnesfjordbotn.  Torfinn avklarer eiendomsforhold og øvrige praktiske forhold i forkant av        det videre arbeid med denne sak.

 

Møtet hevet kl 20.40.

 

Odd Ivar Gladsø          Steinar Christensen      Kjell A HustadBørre Gamst    Trofinn Husby

(sign)                           (sign)                           (sign)                           (sign)               (sign)

Din overskrift

Referat fra styremøte i Dønnesfjord veglag 24.08.11 kl 19.00

 

Til stede:  Torfinn Husby, Steinar Christensen, Odd Ivar Gladsø.

Børre Gamst meldte forfall.  Kjell A Hustad møtte ikke.

 

Sak 1: Grøfting/rensking av grøfter – Dønnesfjordveien.

 

Det ble innhentet tilbud på grøfting og rensking av grøfter langs Dønnesfjordveien høsten 2011. 

 

Ut fra mottatte tilbud vedtar veilgaget å bruke:

 

«Dønnesfjord veglag velger å godta tilbud fra Anlegg & Transport under forutsetning av at grøftene blir gravd 50 cm eller dypere – hvor det ikke er fjell».

 

ENST.

 

Steinar Christensen                Torfinn Husby                        Odd Ivar Gladsø

(sign)                                      (sign)                          (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 29.06.2011 KL 19.00

 

Til stede:

Torfinn Husby

Steinar Christensen

Børre Gamst

Odd I Gladsø

Kjell A Hustad hadde meldt forfall.

 

 

Sak 1: Framdrift av Dønnesfjordveien:

            Torfinn gis fullmakt til å forhandle med John Thorfinn Alvestad om videre framdrift.     Planlagt oppstart: Medio juli - 2011  Enst.

 

Sak 2:  Dugnad:

            Planlagt dugnad utsettes inntil videre. Enst.

 

Sak 3:Sørøydagene:

            Søndag 3 juli:  Steinar og Torfinn ansvarlige.

 

Sak 4:Stand 9 juli 2011

            Lørdag 9 juli: Torfinn ansvarlig.

            Etter at arrangementene er avholdt, evalueres de – og vurderes om de skal videreføres neste      år.  Enst.

 

 

Sak 5:Årsmøte:

            Odd Ivar utarbeider innkalling mv. Til årsmøte.  Forslag sendes styremedlemmene på epost.      Det avholdes styremøte i forkant av årsmøtet dersom behov for det.  Enst.

 

Møtet hevet kl 22.30

 

Odd Ivar Gladsø        Torfinn Husby                        Steinar Christensen                Børre Gamst

   (sign)                                   (sign)                          (sign)                                      (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 09.06.2011 KL 20.00

 

Til stede:         Torfinn Husby, Kjell A Hustad, Odd I Gladsø, Steinar Christensen.

                        Børre Gamst hadde meldt forfall

 

Sak 1:Kostnader ved brøyting/åpning av vei:

 

            Hasvik kommune betaler brøytingen.  Kostnader utover 15.000,- kr sendes regning fra   kommunen til veglaget .

 

Sak 2:Utbedring av veien:

 

            Skraping og grusing av veien fra Dønnesfjordkrysset til toppen av Dønnesfjordveien.

            Utkjpring av masse hvor det er behov.  Odd Ivar tar kontakt med Jon Torfinn Alvestad for å     få tilbud.

 

Sak 3:Dugnad:

 

            Det tas sikte på å gjennomføre en dugnad på veien før Sørøydagene åpner.  Evt. koordineres     med grusing av veien.

 

Sak 4:Årsmøte 2010:

 

            Det tas sikte på å avvikle årmsøte 27.07.2011.

 

Sak 5:Neste styremøte:

 

            Neste styremøte: 22.06.2011

 

            Møtet hevet kl 20.45

 

Odd Ivar Gladsø        Kjell A Hustad           Torfinn Husby                        Steinar Christensen

(sign)                          (sign)                          (sign)                          (sign)

Din overskrift

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 10.05.2011 KL 19.00

 

Til stede:

 

Torfinn Husby

Kjell A Hustad

Børre Gamst

Odd Ivar Gladsø

 

Sak 1:Valg av vararepresentant til styret:

 

            Steinar Christensen velges til vararepresentant til styret i Dønnesfjord veglag fram til            årsmøtet sommeren 2011.

 

Enst

 

Sak 2:             Åpning av Dønnesfjordvegen:

 

            Veglaget ønsker å starte brøyting av veien – med sikte på at veien åpnes før 17. mai.

            Torfinn gis fullmakt til, innenfor budsjettrammene, å forhandle fram ordning for åpning.

Enst

 

Sak 3:Fullmakt til åpning av veien:

 

            Odd Ivar lager en sak for formannskapet for å foreslå at Dønnesfjord veglag gis fullmakt til     å beslutte tidspunkt for åpning av veien.  Saken presenteres for veglaget på neste styremøte.

 

            Dønnesfjord veglag ser også for seg at det avsettes en fast «pott» - som overføres veglaget.

Enst.

Sak 4:Info.folder.

 

            Torfinn tar kontakt med Ingunn Kvil Gamst om å utarbeide en infofolder for    Dønnesfjordveien.

Enst.

Sak 5: Sørøydagene:

 

·          Veglaget ønsker å profilere seg ved å arrangere «vafler og kaffe» på Elvestrand søndag 2 juli.  (Værforbehold).  Torfinn koordinerer dette med Charlotte.

·          Veglaget tar sikte på å sitte på «stand» ved arrangement på Breivikbotn samfunnshus.

·          Samtlige som melder seg inn i veglaget under Sørøydagene får gratis T-skjorte ved innmelding.

 

Neste møte 24 mai 2011.

 

Møtet hevet kl 20.00

 

 

Børre Gamst                Torfinn Husby              Kjell A Hustad             Odd Ivar Gladsø

(sign)                           (sign)                           (sign)                                       (sign

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 31.03.11 KL 19.00

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 31.03.11 KL 19.00

 

Til stede:        Kjell A Hustad, Torfinn Husby, Børre Gamst og Odd Ivar Gladsø

 

Møtet startet med 1 minutt stillhet for å minnes vår leder – Viggo Gamsts bortgang.

 

Sak 1 – Konstituering av leder:

 

            Torfinn Husby konstitueres som leder av Dønnesfjord veglag fram til årsmøtet for 2010.

Enst.

 

Sak 2- Valg av vararepresentant til styret i veglaget:

 

            Styremedlemmene fremmer forslag på minst 1 kandidat til styret fram til sommmeren på            neste styremøte.

Enst.

 

Sak 3 – Ivaretakelse av hjemmesiden « www.vegarbeiderne.net ».

 

            Børre Gamst tar ansvar for å oppdatere og administrere hjemmesiden til veglaget.

Enst.

 

Sak 4 – Møte med Hasvik kommune:

 

            Torfinn Husby tar kontakt med kommunen – med sikte på et møte for å avklare hvem gjør         hva og når med veien i sommer.

Enst.

 

Sak 5 – Aktiviteter/prioriteringer:

 

·         Utbedring av nyetablert parkeringsplass

·         Sette fokus på estetikk og kvalitet i forbedringer av veien.

·         Grøfting av vei ca 1 km. fra der det ble avsluttet året 2010.

·         Arrangere 2 dugnader i løpet av sommeren 2011.

·         Grusing av veien fra Dalvannet og opp til «toppen».

·         Vurdering av åpning av veien tas på neste møte.

Enst.

 

Sak 6 – Sørøydagene:

 

·         Odd Ivar tar ansvar for å lage en informasjosnfolder.  Folderen presenteres på neste møte.

·         Veglaget har som intensjon å delta under Sørøydagene dersom det er praktisk mulig.

Enst.

 

Neste møte avholdes i månedsskiftet april / mai.

 

Møtet hevet kl 20.10.

 

Odd Ivar Gladsø        Torfinn Husby                        Kjell A Hustad           Børre Gamst

(Sign)                          (sign)                          (sign)                                      (sign)

7.7.-10

STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 21.06.10.

 

Til stede:          Viggo Gamst, Odd I Gladsø, Torfinn Husby.

                        Kjell A Hustad og Børre Gamst meldte forfall.

 

Sak 1:«Stand» under Sørøydagene:

 

                        Det gjennomføres «stand» på tørrfiskloftet på Sørvær fredag 2. juli.  Ansvar: Torfinn               Husby.

 

Sak 2: Dugnad:

 

                        Det tas sikte på å avvikle dugdan torsdag 30. juni fra kl 17.00.  Odd Ivar ansvarlig                 for å legge ut info.  Viggo Gamst ansvarlig for arrangementet.

 

Sak 3: Hva gjøres videre?

 

                        Renovering av grøfting ca 1 km utført.  Utbedring av skader på veien utført.  Videre                grusing og utbedring foretas i løpet av sommeren.

 

Sak 4: Årsmøte:

 

                        Det tar sikte på å arrangere årsmøte torsdag 22. juli 2010.

 

Møtet hevet kl 18.50.

 

 

O.I Gladsø       Torfinn Husby              Viggo Gamst

(sign)               (sign)                           (sign)

 

 

PS:

 

UNDER DUGNADEN DEN 30.06.10 BLE DET AVHOLDT «STYREMØTE» HVOR STYREREPRESENTANTENE GIKK GJENNOM INNKALLINGEN OG VEDLEGGENE TIL ÅRSMØTET DEN 22.07.10.  STYRET SAMTYKKET I DE FRAMLAGTE DOKUMENTER.

 

 

Odd Ivar Gladsø

(sign)

 Utskrift av møtebok for Dønnesfjord veglag – styret – i møte den 16.4.10.

Til stede:

Kjell  Arne Hustad

Torfinn  Husby

Viggo Gamst

Børre Gamst

Styremedlem meldt forfall: Odd Ivar Gladsø

 

Sak 1.

 

TILSTANDEN TIL DØNNESFJORDVEGEN

 

Veglaget er nå meget foruroliget over tilstanden til Dønnesfjordvegen etter vinterenes frost og påfølgende intensive snøsmelting som vil påføre skade dersom ingenting blir gjort. Veglaget er kjent med at skade alt har skjedd ved utløpet av Gammelgårdvannet. Der går utløpet i rør under vegen. Dette er gjenfrosset og vannet har flommet over vegbanen og forårsaket at all grus er forsvunnet i en bredde av 10-15 meter.

Kritiske områder vegstrekningen  Linjevannet - Sluskfjellet og vegen på øversiden av Dalvannet er nå sterkt utsatt. Veglaget mener det er viktig at kommunen nå griper fatt i saken omgående  ved å åpne vegen i alle fall fram til Sluskfjellet slik at man kan arbeide for å få  fritt løp for vannet.

 

Dette problemet ble allerede tatt opp med ordføreren  4.3.d.å. der saken ble belyst, jfr. kopi av notat fra dette møtet.

Senere, den 12.4.-d.å ble samme problemstilling tatt opp med rådmann og fung. leder fra teknisk etat.  Man ble enige om å avvente opptakingen noe, samtidig som det ble opplyst at kommunen hadde budsjettert med kun kr. 15.000.- til denne vegstrekningen som kunne brukes til opptak av vegen.

Disse kostnadene sammen med eventuelle reparasjoner må kommunen bære selv, da de kan bli av betydelig omfang.

 

Veglaget vil på sin side være behjelpelig med å få høvlet vegen og kjøpt inn noe grovere grus som skal legges på utsatte steder. Disse utgiftene kan laget stå for.

 

Veglaget anmoder derfor kommunen å bevilge de nødvendige midler slik at vegen kan bli kjørbar, og kommunen sørger for at tiltak blir gjort, også med bakgrunn i den anleggsvirksomhet som vil bli iverksatt i nær framtid av Vindkraft Nord.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 19 JAN 2010.

 

Til stede:          Torfinn Husby, Viggo Gamst, Børre Gamst, Kjell A Hustad, Odd I Gladsø

 

Sak 1:Ekstraordinær generalforsamling.

 

            Styret enige om at ekstraordinær generalforsamling ikke er nødvendig å avholde.  Evt sak       om anskaffelse av egen traktor tas opp i forbindelse med ordinært årsmøte.Enst.

 

Sak 2:Introduksjonsbrev – Dønnesfjordveien 2010.

 

            Viggo hadde utarbeidet forslag til introduksjonsbfev i forbindelse med utsendelse av    kontingent for 2010.  Styret godkjente introduksjonsbravet.  Enst.

 

Sak 3:Kjøp av T-skjorter

 

            Viggo får fullmakt til å kjøpe inn 150 T-skjorter som skal selges på «stand» sommeren 2010. Enst.

 

Sak 4:Anskaffelse av pukk.

 

            Torfinn tar kontakt med AF-gruppen for evt. å få sponset noen lass med pukk til         Dønnesfjordveien. Enst.

 Neste møte avholdes torsdag 4. mars 2010 kl 19.00

 

 

Møtet hevet kl 20.00

 

Odd Ivar Gladsø          Kjell A HustadBørre Gamst    Viggo Gamst    Torfinn Husby

            (Sign)                          (Sign)                          (Sign)               (Sign)               (Sign)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 23.09.09 KL 18.3

 

Til stede:             Viggo Gamst, Børre Gamst, Odd I Gladsø, Torfinn Husby.

                        Kjell A Hustad hadde meldt forfall.

 

Sak 1:                          Viggo la fram forslag om kjøp av veihøvel/skrape – evt. også traktor – for dermed å bli mer selvhjulpen.  Kostnadene ved maskinleie er etter hvert blitt uforholdsmesige høye.

 

Det er framlagt tilbud på et skjær fra Duun TS 260 til ca. 24.000,-. Kr inkl mva + frakt.  Styret vedtar å anskaffe denne.  Viggo får fullmakt til å inngå innkjøp.  Som intensjon går vi også inn for å anskaffe egen traktor.  Denne anskaffelsen må vi evt. legge fram for ekstraordinært årsmøte før innkjøp.

 

Enst..

Sak 2:            Leie av Ulf Kranes traktor.

 

                                    Veglaget går inn for å dekke utgifter til service på traktor – begrenset oppad til 5.000,- kr under forutsetning av at vi får leie traktoren til vedlikeholdsarbeid sommeren 2010.

 

Enst.

 

Sak 3:            Søknad til Vinkraft Nord AS.

 

                        Viggo sender søknad til Vindkraft Nors AS om ”spleiselag” på anskaffelse av trektor.

 

Enst.

 

Møtet hevet kl 19.30

 

Odd I Gladsø               Torfinn Husby              Viggo Gamst              Børre Gamst

(sign)                           (sign)                                        (sign)                            (sign)


REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 08.06.09

 

Til stede:            Viggo Gamst, Kjell A Hustad, Børre Gamst, Odd I Gladsø, Torfinn husby.

 

1:            «Stand» - Sørøydagene 2009.

 

Viggo bestiller reklameartikler til «stand» - åpen dag Sørøydagene.  Torfinn står ansvarlig for gjennomføring av arrangementet.

 

2:            Høvling av veien

 

Anlegg & Transport gjennomfører høvling av veien etter avtale med Hasvik kommune.

 

3:            Dugnadsarbeid:

 

Det avholdes ny dugnad i veglaget torsdag 18. juni.  Viggo tar seg av det praktiske, med plakater, leie av maskiner mv.

 

4:            Utkjøring av grus:

 

Viggo forespør lokale entrepenører om tilbud – utkjøring av grus.  Evt. Sender ut skriftlig forespørsel til entrepenørene.

 

5:            Årsmøte:

 

Styret vedtar å avvikle årsmøte tirsdag 21. juli – 09.  Odd Ivar og Viggo koordinerer dette.

 

Møtet hevet kl 18.45.

 

 

O.I. Gladsø            T. Husby  V. Gamst  B. Gamst            K.A.Hustad

(sign)                (sign)                (sign)                (sign)                (sign)


REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 05.05.09.

 

Til stede:          Viggo Gamst, Børre Gamst, Kjell A Hustad, Odd I Gladsø, Torfinn Husby.

 

Saksliste:

1.                 Forslag til ny formålsparagraf

2.                 Innkjøp av hagebenker, lokalisering av hagebenker,lokalisering  av rasteplasser og utplassering                                                       

3.                 Søppeldunker på rasteplassene

4.                 Valg av logo

5.                 Reklameeffekter i forbindelse med stand på Rådhuset

6.                 Nødvendige reparasjoner på flytebrygga

7.                 Mudring av innløpet til flytebrygga

8.                 Tidspunkt for åpning av vegen

9.                 Eventuelt

 

Saksliste enstemmig godkjent.

 

Sak 1: Forslag til ny formålsparagraf:

 

§ 1            FORMÅL:

 

”Dønnesfjord veglag skal – i samarbeid med Hasvik kommune - bidra med å gjennomføre             opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien  – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Dønnesfjord veglag skal bidra til at veien blir brøytet og åpnet etter vinterstengning – samt påse  at flytebrygga blir vedlikeholdt og satt ut ved åpning av veg, samt satt på land før vinterstengning.

 

Dønnesfjord veglag er innforstått med at de kommunale myndigheter ser Dønnesfjordområdet som et viktig potensiale for fremtidig utvikling av næringsvirksomhet dersom forholdene blir lagt til rette for det. Veglaget skal dessuten fremheve og visualisere frilufts-og kulturaspektet i all sin virksomhet rettet mot og i tilknytning til Dønnesfjordvegen.

 

Veglaget skal også kreve inn kontingent som skal bidra til dekning av veglagets utgifter.”

 

Enstemmig vedtatt.  Legges fram for årsmøtet.

 

Sak 2:  Innkjøp  av hagebenk – lokalisering av rasteplasser og utplassering:

 

Styret vedtar å anskaffe 3 hagebenker til utplassering i Dønnesfjordveien.  Styuret tar sikte på å få delfinansiert disse ved hjelp av kulturmidler og andre aktører.  Det bevilges inntil 9.000,- kr.  Viggo ansvarlig for oppfølging.  1 plasseres ved Dalvannet, 1 på toppen ved Brennhaugene opg 1 ved veiende i Dønnesfjord.

Enst vedtatt.

 

Sak 3:  Søppeldunker på rasteplassene:

 

Det må settes opp søppeldunker i tilknytning til hagebenkene.  Viggo tar opp denne problemstilling med Hasvik kommune i møte 06.05.09.'

 

Enst vedtatt.

 

Sak 4: Valg av logo:

 

Styret valgte ovenstående log som logo for Dønnesfjord veglag (logoen blir lagt ut på hjemmesiden).

 

Enst vedtatt.

 

Sak 5:Reklame-effekter i f b m stand på rådhuset:

 

Styret bevilger inntil 5.000,- kr til anskaffelse av reklameeffekter til Dønnesfjord veglag.  Styret tar sikte på salg av disse effektene – slik at disse blir selvfinansiert.  Viggo og Børre ser videre på dette.

 

Enst vedtatt.

 

Sak 6: Nødvendige reparasjoner av flytebrygga.

 

Flytebrygga er i dårlig forfatning.  Den må restaureres.  Viggo tar dette opp med Hasvik kommune i møte 06.05.09.

 

Enst vedtatt.

 

Sak 7:             Mudring av innløp til flytebrygga:

 

Innløpet til flytebrygga bør absolutt mudres.  Viggo tar opp denne problemstilling med Hasvik kommune i møte 06.05.09.

Enst vedtatt

Sak 8:Tidspunkt for åpning av veien:

Styret tar sikte på å åpne Dønnesfjordveien så snart som praktisk mulig.  Brøyting er påbegynt.

 

Enst. vedtatt.

 

Sak 9:Evt.

 

Viggo tar opp med kommunen hvordan kommunen skal bidra med midler for 2009.

 

Enst vedtatt.

 

Neste styremøte 08.06.09.

 

Møtet hevet kl 20.00.

 

O.I Gladsø(sign)          T.Husby(sign)  V Gamst(sign)  K.A. Hustad(sign)B. Gamst (sign)
REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 30.03.09

 

Til stede:            Viggo Gamst

                        Børre Gamst

                        Kjell A Hustad

                        Odd I Gladsø

Torfinn Husby hadde meldt forfall

 

Sak 1:Møte med Hasvik kommune

 

Viggo purrer på å få møte med ordfører og leder teknisk sektor for å drøfte gjøremål og  Hasvik kommunes bidrag til Dønnesfjordveien i år.

 

Sak 2:            Forslag til vedtektsendring:

 

Viggo utarbeider forslag til vedtektsendring i forhold til formålsparagrafen.  Det tas sikte på å legge fram forslag til vedtektsendring fram for neste årsmøte.

 

Sak 3:            Respons på hjemmesidens gjestebok:

 

Styret gjennomgikk de innspill som er kommet på gjesteboka.  Styret følger opp de innspill som er kommet.

 

Sak 4:            Infotavle:

 

Odd Ivar initierer overfor AKSIS  å få lagd infotavle.  Ca 60 * 60 cm plate.  Kjell Arne påtar seg å sette opp og «forankre» infotavla.

 

Neste styremøte settes til tirsdag 5 mai kl 19.00.

 

Møtet hevet kl 20.00

 

Odd Ivar GladsøViggo Gamst              Kjell A HustadBørre Gamst

(Sign)                           (Sign)                           (Sign)                           (Sign)

 

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 10.02.09

 

Til stede:            Viggo Gamst, Odd I Gladsø, Børre Gamst, Torfinn Husby.

                        Kjell A. Hustad hadde meldt forfall.

 

Sak 1:            Introduksjonsbrev
Viggo hadde laget utkast til introduksjonsbrev for 2009.  Styret godkjente utkastet.

                        Odd Ivar «lager noe» på «grasrotandelen» for å invitere medlemmene til å registrere spillekortene sine på Dønnesfjord veglag.

 

Sak 2:Stand i f b m Sørøydagene 2009.

                        Torfinn utnevnes som styrets representant for å arrangere «stand» under Sørøydagene.  Torfinn utnevner selv de øvrige medlemmer det er behov for.

 

Sak 3:Egen hjemmeside.

                        Viggo tar kontakt med Ann-Mari Christensen angående etablering av egen hjemmeside for veglaget.

 

                        Møtet hevet kl 19.00

 

 

O.I.Gladsø            Torfinn Husby              Viggo Gamst              Børre Gamst

(Sign)               (Sign)                           (Sign)               (Sign)  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.04 | 17:55

Det var mye opplysning.

...
09.12 | 17:13

Flott brev til Lotteritilsynet. Håper de snur i saken.

...
22.01 | 00:04

...
09.03 | 21:14

Mange hardt arbeidende blide mennesker.
Skulle ønske at vi fikk tak i flere gamle og nye bilder som kan legges ut på denne siden

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE