Protokoller fra årsmøter
Din overskrift

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG – 2016

21.06.2017 KL 19.00


Til stede:


Asbjørn Furu, Gunvald Gamst, Ragnar Nilsen, Mari Gamst, Kjell A Hustad, Steinar Christensen, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø


Sak 1 – Valg av ordstyrer:


Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.


Sak 2 – Protokollfører:


Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.


Sak 3 – Godkjening av innkalling, fullmakter og saksliste:


Ingen merknader.  Enst.


Sak 4 – Skrive under protokoll:


Mari Gamst og Ragnar Nilsen.  Enst.


Sak 5 – Behandle vedtektsendringer:


Ingen endringer foreslått.  Årsmøtet ber styre vurdere vedtektsendringer for framlegg i årsmøtet 2018.


Sak 6 – Behandle styrets årsberetning:


STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.


Ved årsskiftet 2016/2017 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 125 – en nedgang på 10 personer fra forrige år. Det ble avholdt 3 ordinære styremøter i 2016.


Dønnesfjord veglag hadde inntekter på totalt ca 200.000,- kr i 2016, en økning på ca 80.000,- fra året før.  Hovedårsaken til de økte inntekter var et tilskudd fra Norwegian Royal Salamon (NRS) på hele 100.000,- kr.  Laget forventer lavere inntekter framover, ved at veglaget ikke lenger mottar grasrotmidler fra Norsk Tipping.  Dette vil også gi seg utslag i mindre aktivitet i laget.


Veglaget brukte rekordmye penger på veien i 2016 – hele 300.000,- kr .  Midlene ble brukt til å kjøpe 1.500 tonn grus som ble levert i Dønnesfjordbotn.  Mesteparten av massene ble kjørt ut på «Dønnesfjord-siden» av veien, mens lite ble gjort på «Breivikbotn-siden».


Utkjøring av masser og høvling av veien ble utført av Mikalsen Maskin AS i Breivikbotn.  Veien framsto under største del av sommeren 2016 i en bedre stand enn den har vært på svært mange år.  Det ligger fortsatt igjen en god del tonn med grus i Dønnesfjordbotn, som planlegges lagt ut i løpet av 2017.


Norwegian Royal Salamon gjennomførte og betalte for åpning av veien.


Ved årsskiftet 2016/2017 står det ca 165.000,- kr på lagets bankkonto.


Årsmeldingen tatt til orientering.  Enst.Sak 7 –Behandle regnskap og budsjettforslag:


REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG

2016


INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          37.200,- kr

(Bilag I)

Adm kostnader:                              1.728, kr

(Bilag VI,VII,IX)

Bidrag fra private/næringsliv:           103.550,-  kr

(Bilag I)

Kjøp av masser:                        245.625,- kr                               

(Bilag V)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      57.250,50 kr

(Bilag II,III, VIII)

Utkjøring av masser:                  52.188,- kr

(Bilag IV)

Renteinntekter:                                              87,- kr

(Bilag X)


Totalt inntekter:                                 198.087,50 kr

Totalt utgifter:                       299.541,-kr

101.453,50 kr


Balanse                                                    299.541,- kr

299.541,- kr

Saldo pr 01.01.16:                              266.764,10 kr                                     


SALDO PR 31.12.16:                         165.310,60 kr                                                                                                                            


Merforbruk 2016:                         

101.453,50 kr


Til Dønnesfjord veglag Breivikbotn 12/6-17

Fra Daniel Andersen


Revisjon regnskap 2016


Regnskapet viser inntekter på kr 198.087,50 og utgifter på 299.541,-.  Merforbruk kr 101.453,50.  Saldo på konto 01.01.16 viser 266.764,10 og 31.12.16 kr 165.310,60.  Ned kr 101.453,50.  


Alle inntekter og utgifter er dokumentert med bilag, som samsvarer med kontoutskrift  fra Sparebank1 Nord-Norge.


Revisor mener at regnskapet for 2016 er korrekt.


Med vennlig hilsen


Daniel Andersen (sign)

Tlf 92 65 05 58

Epost danielanders1@gmail.com
BUDSJETTFORSLAG – 2018 – DØNNESFJORD VEGLAG

Inntekter: Utgifter:


Medlemskontingent: 40.000,- kr Avsettes til senere års bruk: 25.000,- kr

Bidrag fra næringsliv/private:10.000,- kr Oppgradering/maskinleie:             20.000,- kr

Div utgifter (herunder adm):      5.000,- kr

Totalt: 50.000,- kr            _ 50.000,- kr


Regnskap og budsjett vedtatt. Enst.


Sak 8 – Styrets forsalg til arbeidsplan – 2018


STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN – 2018


 • Åpning av veien: Mai - 18

 • Utsending av varsel om medlemskontingent: Jun – 18

 • Utsending av søknader til næringsliv og det off: Jun – 18

 • Oppgradering / arbeid med veien: Juni – August 18

 • Innkalling til årsmøte: Juni – 18


Enst.S ak 9 - STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT – 2018


Styret foreslår å fastsette kontingent for 2013 uendret  til kr 400,- pr pers.


Enst.

Sak 10 – Behandle innkomne saker:


Ingen innkomne saker


Sak 11og 12:  VELGE STYREMEDLEM OG VARAREPRESENTANT, REVISOR OG STYRELEDER:


STYRETS FORSLAG TIL STYRELEDER OG STYREMEDLEM:


Børre Gamst, Asbjørn Furu og Kjell Arne Hustad ble valgt inn i styret for 2 år i fjor, og er dermed ikke på valg.  


 Styret fremmer følgende forslag til styreleder og styremedlemmer:


 • Styret foreslår at  Odd Ivar Gladsø og Steinar Christensen velges som ordinært styremedlem for 2 år.

 • Gunvald Gamst foreslås valgt som vararepresentant i styret for 2 år .

 • Styret foreslår at Børre Gamst velges som styreleder for 1 år.

 • Daniel Andersen foreslås valgt som revisor for 2 år.
Enst. Vedtatt


Møtet hevet kl 19.40Ragnar Nilsen Børre Gamst Mari Gamst

(sign) (sign) (sign)
Din overskrift

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 2015 –

21.06.2015  KL 19.00


Til stede:


Arnold Haugstvedt, Martin Gamst Ryel, Mari Gamst, Kickie Hâljeskog, Sten Hâljeskog, May-Lise Gladsø, Odin Aksberg, Kim Arnesen, Tove Pedersen, Gunnvald Gamst, Asbjørn Furu, Odd Ivar Gladsø, Børre Gamst, Hartald Gamst.Sak 1 – Valg av ordstyrer:


Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.


Sak 2 – Protokollfører:


Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.


Sak 3 – Godkjening av innkalling, fullmakter og saksliste:


Ingen merknader.  Enst.


Sak 4 – Skrive under protokoll:


Martin Gamst Ryel og Arnold Haugstvedt.  Enst.


Sak 5 – Behandle vedtektsendringer:


Ingen innkomne forslag.  Saken utgår.


Sak 6 – Behandle styrets årsberetning:


Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide. Veglaget er dermed 10 år i år !!!


Ved årsskiftet 2015/2016 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 135 personer uendret fra forrige år. Det ble avholdt 2 ordinære styremøter i 2015.


Dønnesfjord veglag samlet inn ca 120.000,- kr i 2015.  Inntektene viser en noe dalende tendens – samtidig som prisen på kjøp av masser og utføring av arbeid har økt betydelig de siste år.  Dermed   vil mindre arbeid bli utført for hvert år framover. Hoveddelen av inntektene – ca 30 % er medlemskontingent, vel 60 % er grasrotmidler, resterende er gaver og bidrag fra private og  næringslivet, samt salg av masser.(budsjett 125.000,- kr)


I løpet av 2015 gjennomførte veglaget endel grøfting av vei – i tillegg til at resterende masser i Dønnesfjordbottn ble kjørt ut.  Det er således ikke mere grus igjen på lager.


Veglaget utførte selv høvling av en del av veien (rundt Slusken) ved å bruke sin egen høvel. Traktor ble lånt av Ulf Krane AS.


Norwegian Royal Salamon gjennomførte og betalte for åpning av veien.


Lotterinemnda varslet i brev den 15.06.15 at de har oversendt veilagets klage om utestengelse fra grasrotandelen til Lotteri- og stiftelsestilsynet for ny behandling.  Ved årsskifte 2015/2016 var ikke denne klagen behandlet – men vedtak om utestengelse er nå fattet i skriv fra Lotteri- og stiftelsestilsundet den 10.05.16.


Styret anser at denne saken må tas opp på årsmøtet, for å avklare hvordan laget skal arbeide videre.


Det ble totalt brukt ca 65.000,- kr i 2015 (budsjett 75.000,- kr).


Ved årsskiftet 2015/2016 står det ca 267.000,- kr på lagets bankkonto.


Årsmeldingen tatt til orientering. Enst.Sak 7 – Behandle regnskap og budsjettforslag:


BUDSJETTFORSLAG – 2017 – DØNNESFJORD VEGLAG

Inntekter: Utgifter:


Medlemskontingent: 40.000,- kr Avsettes til senere års bruk: 25.000,- kr

Bidrag fra næringsliv/private:10.000,- kr Oppgradering/maskinleie:             20.000,- kr

Div utgifter (herunder adm):      5.000,- kr

Totalt: 50.000,- kr             50.000,- kr
�C; REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG

2015


INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          39.600,- kr

(Bilag I)

Adm kostnader:                               263,- kr

(Bilag III,VIII)

Bidrag fra private/næringsliv:               2.250,-  kr

(Bilag I)

Bankgebyrer:                                     12,- kr

(Bilag IV, VII, XI, XIV)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      72.472,09 kr

(Bilag II, V, XII)

Veiarbeid:                                47.687,50  kr

(Bilag IX)

Salg av masser:                                          7.535,-kr

(Bilag X)

Leie av traktor / høvling:         15.412,50 kr

(Bilag VI, XVIII)

Renteinntekter:                                            193,- kr

(Bilag XV)


Totalt inntekter:                                 122.004,09 kr

Totalt utgifter:                       63.375,-kr


58.629,09 kr

Balanse                                                122.004,09 kr

122.004.09 kr

Saldo pr 01.01.15:                              208.135.01 kr               


SALDO PR 31.12.15:                         266.764,10 kr                                                                                                    


Mindreforbruk 2015:                          58.629,09 kr«Revidering av regnskap for perioden 01.01.15 – 31.12.15.


Som valgt revisor for Dønnesfjord veglag har jeg gjennomgått og kontrollert regnskapet for perioden 1. jaunar – 31. desember 2015.


Samtlige bilag er gjennomgått og kontrollert.  Det er ikke funnet avvik.


Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015.


Aslaug Olsen

Revisor»


Regnskap og budsjettforslag vedtatt.  Enst.Sak 8 – Styrets forsalg til arbeidsplan – 2017


 • Åpning av veien: Mai - 17

 • Utsending av varsel om medlemskontingent: Jun – 17

 • Utsending av søknader til næringsliv og det off: Jun – 17

 • Oppgradering / arbeid med veien: Juni – August 17

 • Innkalling til årsmøte: Juni – 17
Enst vedtatt.


S ak 9 – FASTSETTELSE AV KONTINGENT – 2017


Styret foreslår å fastsette kontingenter for 2017 til kr 300,-.


Forslag til kontingent for 2017 fra Arnold Haugstvedt:


Kontingent for settes til kr 400,- fra 2017.


Ved votering ble forslag fra Arnold Haugstvedt enstemmig vedtatt.Sak 10 – Behandle innkomne saker:


Veglagets framtid etter utestengelse fra Grasrotandelen.


Årsmøtet går inn for at veglaget driver sin aktivitet som normalt, med reduserte budsjetter.


Enst. vedtatt.


Sak 11 - STYRETS FORSLAG TIL STYRELEDER OG STYREMEDLEM


 • Styret foreslår at Børre Gamst, Asbjørn Furu og Kjell Arne Hustad gjenvelges som styremedlemmer for 2 år.


Enst. vedtatt

 • Styret foreslår at Børre Gamst velges som styreleder for 1 år.


Enst. vedtatt


Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne ny revisor i forbinelse med at Aslaug Olsen har meldt at hun fratrer.


Enst. vedtatt
Møtet hevet kl 20.00Arnold Haugstvedt Børre Gamst Martin Gamst Ryel

(sign) (sign) (sign)


Din overskrift

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG –

15.07.2015 KL 18.00


Til stede:


Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, May-Lise Gladsø, Kickie Häljeskog, Sten Häljeskog, Harald Gamst, Øyving Gamst, Terje Gamst.
Sak 1 – Valg av ordstyrer:


Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.


Sak 2 – Protokollfører:


Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.


Sak 3 – Godkjening av innkalling, fullmakter og saksliste:


Ingen merknader.  Enst.


Sak 4 – Skrive under protokoll:


Øyvind Gamst og Sten Häljeskog.  Enst.


Sak 5 – Behandle vedtektsendringer:


Ingen innkomne forslag.  Saken utgår.


Sak 6 – Behandle styrets årsberetning:


Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.


Styret maktet ikke å gjennomføre årsmøte for 2013, og dette årsmøtet vil derfor omhandle både 2013 og 2014.


Ved årsskiftet 2014/2015 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 140 personer  - en  nedgang å ca 30 personer fra tidligere år.  Det ble avholdt 6 ordinære styremøter i 2013 og 3 styremøter i 2014.


Dønnesfjord veglag samlet inn ca 160.000,- kr i 2013 og 136.000,-  i 2014.  Hoveddelen av inntektene – ca 30 % er medlemskontingent, vel 60 % er grasrotmidler, resterende er gaver og bidrag fra private og  næringslivet.(budsjett 130.000,- kr)


I løpet av 2013 gjennomførte veglaget åpning av veien – kostnad 28.000,-.  I tillegg ble det utført utkjøring av masser, samt høvling av veien. Hasvik kommune tar hoveddelene av kostnadene ved høvling. Styret gjennomførte også en dugnad med utbedring av veien rundt Sluskfjellet. Kostnad totalt 80.000,- kr. Dønnesfjord veglag frasa seg ansvaret for flytebryggen i Elvestrand, og overlot dette til nyopprettet forening som skal ivareta denne. Det ble totalt brukt ca 110.000,- kr i 2013 (budsjett 130.000,- kr).


For 2014 var kostnad til åpning av vei kr 35.000,- kr.  Utover høvling av vei, samt noen mindre utberinger, ble det ikke foretatt større arbeider med veien i 2014.   Imidlertid ble omsider det planlagte båtutsettet i Dønnesfjordbotn rustet opp og reetablert ved hjelp av dugnadsarbeide samt et stort bidrag fra Norwegian Royal Salamon (NRS) som betalte for all sement/betong som ble brukt – inklusive transportkostnader.  


Norsk lotteritilsyn fattet vedtak om å utestenge Dønnesfjord veglag fra grasrotandelen, da de ikke finner at den aktivitet vi driver faller inn under vilkårene for å motta grasrotmidler.  Veglaget har klaget på dette vedtake, Pr skrivende stund er ikke klagen behandlet.  Veglaget avventer dermed endelig avgjørelse på dette.


Veglaget brukte totalt kr 60.000,- i 2014. (budsjett 150.000,-)


Ved årsskiftet 2014/2015 står det ca 208.000,- kr på lagets bankkonto.


Årsmeldingen ble tatt til orientering.  Enst.


Sak 7 – Behandle regnskap og budsjettforslag:


�C;
Din overskrift

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG –

23.10.2013 KL 18.00

 

Til stede:

 

Steinar Christensen, Børre Gamst, Arnfinn Gamst, Harald Gamst, Kjell A Hustad, Martin Gamst Ryel, Kåre Brox, Odd Ivar Gladsø, Finn Andressen

 

Sak 1 – Valg av ordstyrer:

 

Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.

 

Sak 2 – Protokollfører:

 

Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.

 

Sak 3 – Godkjening av innkalling, fullmakter og saksliste:

 

Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste.  Ingen innkmne fullmakter.

 

 

Sak 4 – Skrive under protokoll:

 

Finn Andreassen, Harald Gamst.  Enst.

 

Sak 5 – Behandle vedtektsendringer:

 

Ingen endringer foreslått.

 

Sak 6 – Behandle årsmeldingen fra styret:

 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Ved årsskiftet 2012/2013 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 170 personer  - uendret fra forrige år.  Det ble avholdt 3 ordinære styremøter i 2012.

 

Dønnesfjord veglag samlet inn ca 166.000,- kr i 2012, herav ca 51.000,- i medlemskontingent.  – samt 94.000,- i grasrotmidler fra Norsk tipping. Resterende inntekter er mottatt fra private og  næringslivet, samt noen diverse inntekter. (budsjett 130.000,- kr)

 

I løpet av året foretok kommunen åpning av veien – og påførte ikke veilaget noen utgifter i den forbindelse.  Det ble anskaffet en båtlass med grusmasser.  Denne ble levert så sent at styret vedtok å avvente utkjøring av denne til 2013.  Kostnad 188.000,- kr. Det ble foretatt endel grøfting og rensking av stikkrenner – i tillegg til at veien ble høvlet.  Kostnad 35.000,- kr. Hasvik kommune betalte mesterparten av denne utgift. Det ble totalt brukt ca 224.000,- kr i 2012 (budsjett 130.000,- kr).  Årsaken til merforbruket er at utgift til kjøp av grusmasser er økt betydelig.  Ved årets utgang står ca 82.000,- på lagets bankkonto.  Veglaget forberedte også utbedring av båtutsett i Dønnesfjordbotn, men greidde ikke å gjennomføre dette i 2012.  Styret vedtok å utsette dette til 2013.

 

Årsmeldingen tatt til orientering.  Enst.

 

Sak 7 – Behandle regnskap og budsjettforslag:

 

REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG 2012

INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          51.000,- kr

(Bilag I)

Brøyting/ åpning av vei:                   0,00 kr

(Betalt av Hasvik kommune)

Bidrag fra private/næringsliv:             15.250,-  kr

(Bilag I)

Grøfting og grusing:                34.506,50 kr

(Bilag XI, XVII)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      94.438,57 kr

(Bilag II, V, X)

Kjøp av grus:                         187.681,- kr

(Bilag VIII, XIV)

Salg av T-skjorter                                    2.200,- kr

(Bilag VI)

Adm kostnader:                         2.506,80 kr

(Bilag III, VII, XV)

Salg av grus                                               2.300,- kr

(Bilag XIII)

Bankgebyrer:                                     21,- kr

(Bilag IV, XII, XVI, XVIII)

Renteinntekter:                                            429,- kr

(Bilag XIX)

 

Totalt inntekter:                                 165.617,57 kr

Totalt utgifter:                       224.715,30 kr

 59.097,73 kr

 

Balanse                                                224.715,30 kr

224.715,30 kr

Saldo pr 01.01.12:                               140.949,01 kr                  

 

SALDO PR 31.12.12:                           81.851,28 kr                                                     

 

Merforbruk 2012:                         

59.097,73 kr

 

Årsregnskapet 2012

 

Har gjennomgått revidert regnskap for Dønesfjord veglag for 2012.

 

Det er ikke funnet mangler eller feil ved regnskapet og det fremlagte regnskapet viser et korrekt bilde av lagets drift og økonomiske stilling per 31.12.12.

 

Anbefaler at årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskap.

 

BREIVIKBOTN 15.05.2013.

 

Aslaug Olsen (sign)

Revisor

 

BUDSJETTFORSLAG – 2014 – DØNNESFJORD VEGLAG

Inntekter:                                                                  Utgifter:

 

Medlemskontingent:               50.000,- kr      Brøyting – åpning av vei:          15.000,- kr

Bidrag fra næringsliv/private:  10.000,- k       Oppgradering/maskinleie:            80.000,- kr

Grasrotandelen                                   90.000,- kr      Div utgifter (herunder adm):       5.000,- kr

                                                                       Avsetn. til framtidig gruskjøp:    50.000,- kr

Totalt:                                    150.000,- kr                                                   150.000,- kr

 

Regnskap for 2012 og budsjettforslag for 2014 vedtatt.  Enst.

 

Sak 8 – Styrets forsalg til arbeidsplan – 2014

 

 

·         Utsending av varsel om medlemskontingent                              Jan – 14

·         Utsending av søknader til næringsliv og det off:                                   Jan – 14

·         Åpning av vei                                                                             Mai – 14

·         Oppgradering / arbeid med veien.                                              Juni – August 14

·         Innkalling til årsmøte                                                                  Juni – 14

 

Enst vedtatt.

 

S ak 9 - STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT – 2014

 

Styret foreslår å fastsette kontingent for 2014uendret  til kr 300,- pr pers.

 

Enst. Vedtatt.

 

Sak 10 – Behandle innkomne saker:

 

Ingen innkomne saker

 

Sak 11 - STYRETS FORSLAG TIL STYRELEDER OG STYREMEDLEM

 

Børre Gamst, Kjell Arne Hustad og Torfinn Husby står på valg.  I tillegg skal styreleder i h t gjeldende vedtekter velges for hvert år.   Evald O Husby står på valg som vararepresentant til styre.

 

 

·         Styret foreslår at Odd I Gladsø og Steinar Christensen gjenvelges som styremedlemmer for 2 år.

·         Styret foreslår at Asbjørn Furu –velges som styremedlem til styret for 1 år.

·         Styret foreslår at Gunvald Gamst velges som varamedlem til styret fro 2 år.

 

·         Styret foreslår at Børre Gamst velges som styreleder for 1 år.

 

Enst. Vedtatt

 

Møtet hevet kl 18.50

 

Børre Gamst               Finn E. Andreassen    Harald Gamst

 (sign)                          (sign)                           (sign)

Din overskrift

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG –

19.07.2012 KL 18.00

 

Til stede:

 

Evald O Husby, Martha Gamst, Arnfinn Gamst, Harald Gamst, Terje Gamst, Martin Gamst Ryel, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø

 

 

 

Sak 1 – Valg av ordstyrer:

 

Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.

 

Sak 2 – Protokollfører:

 

Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.

 

Sak 3 – Godkjening av innkalling, fullmakter og saksliste:

 

Ingen merknader.  Enst.

 

Sak 4 – Skrive under protokoll:

 

Børre Gamst og Arnfinn Gamst.  Enst.

 

Sak 5 – Behandle vedtektsendringer:

 

Ingen innkomne forslag.  Saken utgår.

 

Sak 6 – Behandle styrets årsberetning:


STYRETS ÅRSMELDING FOR 2011

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Ved årsskiftet 2011/2012 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 170 personer (en reduksjon på 5 medl. fra forrige år.) Det ble avholdt 6 styremøter i 2011.

 

Dønnesfjord veglag samlet inn ca 137.000,- kr i 2011, herav ca 48.000,- i medlemskontingent.  – samt 72.000,- i grasrotmidler fra Norsk tipping. Resterende inntekter er mottatt fra private,  næringslivet og fra Hasvik kommune. (budsjett 130.000,- kr)

 

I løpet av året foretok kommunen åpning av veien – og påførte ikke veilaget noen utgifter i den forbindelse.  John T Alvestad ble leid inn for å tette hull – og bruke resterende del av veilagets deponerte grusmasser for å legge disse ut på de verste deler av veien.  Kostnad ca 50.000,- kr.  I tillegg ble det grøftet ca 1,5 km av veien opp til «Slusken».  Kostnad ca 15.000,- kr.  Ytterligere grøfting var bestilt – men ble ikke utført.  Det ble totalt brukt ca 65.000,- kr i 2011 (budsjett 130.000,- kr). Ved årets utgang står ca 141.000,- på lagets bankkonto.

 

Årsmeldingen ble tatt til orientering.  Enst.

 

Sak 7 – Behandle regnskap og budsjettforslag:

 

BUDSJETTFORSLAG – 2013 – DØNNESFJORD VEGLAG

Inntekter:                                                                 Utgifter:

 

Medlemskontingent:                          50.000,- kr      Brøyting – åpning av vei:         15.000,- kr

Bidrag fra næringsliv/private:            10.000,- k       Oppgradering/maskinleie:        60.000,- kr

Grasrotandelen                                  70.000,- kr      Div utgifter (herunder adm):    5.000,- kr

                                                                                  Avsetn. til framtidig gruskjøp: 50.000,- kr

Totalt:                                                130.000,- kr                                                  130.000,- kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG 2011

 

INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          48.000,- kr

(Bilag I)

Brøyting/ åpning av vei:                   0,00 kr

(Betalt av Hasvik kommune)

Bidrag fra private/næringsliv:             14.655,-  kr

(Bilag I)

Grøfting og grusing:                   63.460,- kr

(Bilag VIII,XI)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      72.426,48 kr

(Bilag II)

 

Adm kostnader:                             2.385,-kr

(Bilag III,IV,VI)

Salg av T-skjorter                                    1.500,- kr

(Bilag VII, IX)

Bankgebyrer:                                     12,- kr

(Bilag V,X,XII)

Renteinntekter:                                              86,- kr

(Bilag XIII)

 

 

 

Totalt inntekter:                                 136.667,48 kr

Totalt utgifter:                            65.857,- kr

 

70.810,48 kr

Balanse                                                136.667,48 kr

136.667,48 kr

Saldo pr 01.01.10:                                  70.138,53 kr                  

 

SALDO PR 31.12.10:                         140.949,01 kr                                                     

 

Mindreforbruk 2011:                          70.810,48 kr

 

 

Breivikbotn 14.01.2012

 

 

Odd Ivar Gladsø

Kasserer/sekretær Dønnesfjord veglag

 

Årsregnskapet 2011

 

Har gjennomgått og revidert regnskapet for Dønnesfjord veglag for 2011 som viser et mindreforbruk på kr 70.810,48.

 

Det er ikke funnet vesentlige mangler eller feil ved regnskapet og det fremlagte regnskapet viser et korrekt bilde av lagets drift og økonomiske stillint per 31.12.11.

 

Anbefaler at årsmøtet godkjenner det fremlagtte regnskap.

 

Breivikbotn 12.04.12.

 

Aslaug Olsen (sign)

Revisor

 

Regnskap og budsjett vedtatt. Enst.

 

Sak 8 – Styrets forsalg til arbeidsplan – 2013

 

 

·         Utsending av varsel om medlemskontingent                              Jan – 13

·         Utsending av søknader til næringsliv og det off:                       Jan – 13

·         Åpning av vei                                                                  Mai – 13

·         Oppgradering / arbeid med veien.                                              Juni – August 13

·         Innkalling til årsmøte                                                                  Juni – 13

 

Enst vedtatt.

 

S ak 9 - STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT – 2013

 

Styret foreslår å fastsette kontingent for 2013 uendret  til kr 300,- pr pers.

 

Enst. Vedtatt.

 

Sak 10 – Behandle innkomne saker:

 

Ingen innkomne saker

 

Sak 11 - STYRETS FORSLAG TIL STYRELEDER OG STYREMEDLEM

 

Børre Gamst, Kjell Arne Hustad og Torfinn Husby står på valg.  I tillegg skal styreleder i h t gjeldende vedtekter velges for hvert år.   Evald O Husby står på valg som vararepresentant til styre.

 

 

·         Styret foreslår at Torfinn Husby, Børre Gamst og Kjell A Hustad gjenvelges som styremedlemmer for 2 år.

·         Styret foreslår at Evald O Husby –gjenvelges som varamedlem til styret for 2 år.

 

·         Styret foreslår at Torfinn Husby velges som styreleder for 1 år.

 

Enst. Vedtatt

 

Møtet hevet kl 18.40

 

 

Arnfinn Gamst           Børre Gamst               Odd Ivar Gladsø

 (sign)                          (sign)                           (sign)

Din overskrift

Dønnesfjord veglag

Postboks 123

 

9593  BREIVIKBOTN

 

 

 

Medlem av Dønnesfjord veglag

 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG PÅ HASVIK KOMMUNES MØTEROM – RÅDHUSET BREIVIKBOTN – TORSDAG  19.07.12  KL. 18.00

 

Styret i Dønnesfjord veglag takker for den interesse du har vist ved å ha innbetalt kontingent for 2011 - og dermed være medlem av Dønnesfjord veglag for inneværende år.

 

Styret har nå gleden av å invitere deg til årsmøte for Dønnesfjord veglags årsmøte som arrangeres på Hasvik kommunes møterom på rådhuset i Breivikbotn torsdag 19 juli – kl 18.00.

 

Dersom du har saker som ønskes behandlet under årsmøtet, må dette framsendes skriftlig til Dønnesfjord veglags styre – postboks 123 – 9593  BREIVIKBOTN innen 10.07.12.

 

Sakslisten til årsmøtet er som følger:

 

1:         Velge ordstyrer

2:         Velge protokollfører

3:         Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste

4:         Velge 2 personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen

5:         Behandle vedtektsendringer

6:         Behandle årsmeldingen fra styret

7:         Behandle regnskap og budsjettforslag

8:         Behandle arbeidsplan

9:         Fastsette kontingentens størrelse samt evt. andre avgifter

10:       Behandle innkomne saker

11:       Velge styreleder

12:       Velge styremedlem og vararepresentant

 

Vedlagt denne invitasjonen finner du styrets årsmelding, styrets forslag til budsjett – samt revisorgodkjent regnskap for 2011, forslag til arbeidsplan, styrets forslag til kontingentens størrelse – samt forslag til styreleder og styremedlem.

 

Vi ønsker vel møtt – og velkommen til årsmøte i Dønnesfjord veglag.

 

 

 

Breivikbotn 20.06.12

 

Torfinn Husby

Konst styreleder Dønnesfjord veglag

Odd Ivar Gladsø

Kasserer/sekretær

Din overskrift

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 27.07.11.

 

Til stede:

Kåre Brox, Harald Gamst, Øyvind Gamst, May-Lise Gladsø, Arild Gamst, Hilmar Olsen, Evald O Husby, Kjell A Hustad, Børre Gamst, Odd I Gladsø, Torfinn Husby.

 

 

 

Sak 1:Ordstyrer:

 

            Torfinn Husby valgt. Enst.

 

Sak 2:Protokollfører:

 

            Odd I Gladsø valgt. Enst.

 

Sak 3: Godkjenning av framlagte fullmakter:

 

            To fullmakter framlagt. Ingen merknader. Enst.

 

Sak 4:Valg av 2 personer til å skrive under protokoll:

 

            Kåre Brox og Evald O Husby  valgt. Enst.

 

Sak 5:Vedtektsendring: 

 

            Ingen endringer foreslått.

 

Sak 6:Styrets årsmelding:

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Ved årsskiftet 2010/2011 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 175 personer (uendret fra 2010).   Det ble avholdt 4 styremøter i 2010.

 

Dønnesfjord veglag samlet inn ca 133.000,- kr i 2010, herav ca 53.000,- i medlemskontingent.  – samt 63.000,- i grasrotmidler fra Norsk tipping. Resterende inntekter er mottatt fra private,  næringslivet og fra Hasvik kommune. (budsjett 130.000,- kr)

 

Det ble utført grøfting av ca 1 km. av veien, i tillegg til kjøp av grus fra Sørvær («Murmansk-masser») – som ble lagt ut på veien.  Det ble også gjennomført en dugnad – samt at veien ble skrapet med veglagets traktorskjær.    I tillegg ble 8.000,- benyttet til brøyting og åpning av veien. 

Det ble totalt brukt ca 135.000,- kr i 2010 (budsjett 130.000,- kr). Ved årets utgang står ca 73.000,- på lagets bankkonto.

 

Årsmelding godkjent. Enst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7:Behandle årsregnskap og budsjettforslag:

 

 

REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG

2010

 

INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          52.500,- kr

(Bilag I)

Brøyting/ åpning av vei:            7.612,50 kr

(Bilag VIII)

Bidrag fra private/næringsliv:             16.003,-  kr

(Bilag I)

Grøfting og grusing:              109.910,42 kr

(Bilag X, XV, XVIII,XIX,XXII)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      62.688,15 kr

(Bilag II,VII,XXI)

 

Kjøp av utstyr                          15.567,50 kr

(Bilag XI, XIV)

Salg av effekter                                         1.500,- kr

(Bilag XII,XVI)

Adm kostnader:                             2.200,-kr

(Bilag III,V,IX)

 

Bankgebyrer:                                     33,- kr

(Bilag IV, VI, XIII, XVII; XX, XXIII)

 

 

Totalt inntekter:                                 132.691,15 kr

Totalt utgifter:                       135.323,42 kr

2.632,27 kr

 

Balanse                                                135.323,42 kr

135.323,42 kr

Saldo pr 01.01.10:                                  72.770,80 kr                  

 

SALDO PR 31.12.10:                           70.138,53 kr                                                     

 

Merforbruk 2001:                                  2.632,27 kr

 

 

 

Revisjon av regnskapet for Dønnesfjord veglag for 2010:

 

Regnskapet for Dønnesfjord veglag er revidert.  Revisor har merket seg at regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk på kr 2.632,27.

 

Det er ellers ingenting å bemerke i forhold til regnskapet.  God regnskapsføring.

 

Breivikbotn 20.05.2011

 

            Aslaug Olsen – Revisor(sign)


Regnskap for 2010 vedtatt. Enst.

 

 

BUDSJETTFORSLAG – 2012 – DØNNESFJORD VEGLAG

Inntekter:                                                                 Utgifter:

 

Medlemskontingent:                          50.000,- kr      Brøyting – åpning av vei:         15.000,- kr

Bidrag fra næringsliv/private:            10.000,- k       Oppgradering/maskinleie samt         

Bidrag fra det offentlige                   10.000,- kr      kjøp av grus                           110.000,-  kr

Grasrotandelen                                  60.000,- kr      Div utgifter (herunder adm)      5.000,- kr

Totalt:                                                           130.000,- kr                                                  130.000,- kr

 

Budsjettforslag vedtatt. Enst.

 

Sak 8:Arbeidsplan 2012:

 

·         Utsending av varsel om medlemskontingent                  Januar – 2012

·         Utsending av søknader til næringsliv og det off:                       Januar – 2012

·         Åpning av vei                                                                  Mai – 2012

·         Innhenting av tilbud fra entrepenører                             Mai - 2012

·         Oppgradering / arbeid med veien.                                  Juni – August 2012

·         Innkalling til årsmøte                                                      Juli – 2012

 

Arbeidsplan vedtatt. Enst.

 

Sak 9:Kontingent – 2012:

 

Kontingenten  for 2012 fastsettes  uendret til kr 300,- pr pers.

 

Vedtatt. Enst.

 

Sak 10:Behandle innkomne saker:

 

Ingen saker meldt inn.

 

Sak 11: Valg av styreleder:

 

Torfinn Husby valgt som styreleder for 1 år. Enst.

 

Sak 12: Valg av styremedlemmer og vararepresentant:

 

Odd Ivar Gladsø gjenvelges som styremedlem for 2 år.

Steinar Christensen velges som nytt ordinært styremedlem for 2 år.

Asbjørn Furu – Hasvik velges som varamedlem til styret for 2 år.

Evald O. Husby velges som varamedlem til styret for 1 år.

Enst.

 

Møtet hevet kl. 18.30.

 

I etterkant av årsmøtet orienterte styreleder om aktivitetene i veglaget så langt i 2011.

 

Kåre Brox                   Evald O Husby                                  Torfinn Husby

(sign)                          (sign)                                                  (sign)

Din overskrift

BUDSJETTFORSLAG – 2012 – DØNNESFJORD VEGLAG

Inntekter:                                                                 Utgifter:

 

Medlemskontingent:                          50.000,- kr      Brøyting – åpning av vei:         15.000,- kr

Bidrag fra næringsliv/private:            10.000,- k       Oppgradering/maskinleie samt         

Bidrag fra det offentlige                   10.000,- kr      kjøp av grus                           110.000,-  kr

Grasrotandelen                                  60.000,- kr      Div utgifter (herunder adm)      5.000,- kr

Totalt:                                                           130.000,- kr                                                  130.000,- kr

STYRETS FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN – 2012

 

·         Utsending av varsel om medlemskontingent                  Jan – 12

·         Utsending av søknader til næringsliv og det off:                       Jan – 12

·         Åpning av vei                                                                  Mai – 12

·         Innhenting av tilbud fra entrepenører                             Mai - 12

·         Oppgradering / arbeid med veien.                                  Juni -12 – August 12

·         Innkalling til årsmøte                                                      Juli – 12

 

STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT – 2012

 

Styret foreslår å fastsette kontingent for 2012 uendret  til kr 300,- pr pers.

 

STYRETS FORSLAG TIL STYRELEDER OG STYREMEDLEM

 

Styreleder Viggo Gamst døde i vinter.  Styret vedtok å konstituere Torfinn Husby som leder inntil ordinært årsmøte avholdes.  Styreleder står dermed naturlig på valg.  I tillegg står Odd Ivar Gladsø på valg.  Det må også velges 1 nytt ordinært styremedlem for Viggo Gamst.  2 vararepresentanter til styre skal også velges.  Det foreslås at det velges en vararepresentant for ett år og en representant for 2 år.

 

·         Styret foreslår at Torfinn Husby velges som styreleder for 1 år.

·         Styret foreslår at Odd Ivar Gladsø gjenvelges som styremedlem for 2 år.

·         Styret foreslår at Steinar Christensen – Br.botn velges som nytt ordinært styremedlem for 2 år.

·         Styret foreslår at Asbjørn Furu – Hasvik velges som varamedlem til styret for 2 år.

·         Styret foreslår at Evald O. Husby velges som varamedlem til styret for 1 år.

 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2010

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Ved årsskiftet 2010/2011 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 175 personer (uendret fra 2010).   Det ble avholdt 4 styremøter i 2010.

 

Dønnesfjord veglag samlet inn ca 133.000,- kr i 2010, herav ca 53.000,- i medlemskontingent.  – samt 63.000,- i grasrotmidler fra Norsk tipping. Resterende inntekter er mottatt fra private,  næringslivet og fra Hasvik kommune. (budsjett 130.000,- kr)

 

Det ble utført grøfting av ca 1 km. av veien, i tillegg til kjøp av grus fra Sørvær («Murmansk-masser») – som ble lagt ut på veien.  Det ble også gjennomført en dugnad – samt at veien ble skrapet med veglagets traktorskjær.    I tillegg ble 8.000,- benyttet til brøyting og åpning av veien. 

Det ble totalt brukt ca 135.000,- kr i 2010 (budsjett 130.000,- kr). Ved årets utgang står ca 73.000,- på lagets bankkonto.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 22.07.10.

 

Til stede:

Øyvind Gamst, Harald Gamst, Martin Ryel Gamst, Mari Gamst, Børre Gamst, Viggo Gamst, Odd I Gladsø og Torfinn Husby.

 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

 

Sak 1:            Ordstyrer:

            Viggo Gamst valgt. Enst.

 

Sak 2:            Protokollfører

            Odd I Gladsø valgt. Enst.

 

Sak 3: Godkjenning av framlagte fullmakter.

            En fullmakt framlagt. Ingen merknader. Enst.

 

Sak 4:Valg av 2 personer til å skrive under protokoll.

            Morten Gamst Ryel og Harald Gamst valgt. Enst.

 

Sak 5:            Vedtektsendring: 

            Ingen endringer foreslått.

 

Sak 6:Styrets årsmelding:

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Ved årsskiftet 2009/2010 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 175 personer (en nedgang på 5 i forhold til 2008).

 

Det ble avholdt 6 styremøter i 2009.

 

Dønnesfjord veglag samlet inn ca 122.000,- kr i 2009, herav ca 53.000,- i medlemskontingent.  Resterende inntekter er mottatt fra private næringsliv og fra Hasvik kommune.

 

Det var vanskelig å få leie maskiner og entrepenører, slik at kun knappe 10.000,- ble anvendt til kjøp og frakt av grus i 2009.  Det ble investert i et traktorskjær – som gjør veilaget istand til selv  å  høvle veien – dersom man får lånt traktor.  I tillegg ble 15.000,- benyttet til brøyting og åpning av veien.  Det ble også utført 2 dugnader – hvor «utallige» hull ble tettet.

 

Det ble totalt brukt ca 64.000,- kr i 2009. Ved årets utgang står ca 73.000,- på lagets bankkonto.

 

Pr 01.07.10 er det samlet inn ca 96.000,- kr – noe som er 35.000,- lavere enn budsjettert for hele året.  Laget forventer enda en del inntekter – ikke minst fra grasrotandelen – slik at det antas at budsjettert kronebeløp på 130.000,- kan bli nådd.

Årsmelding godkjent. Enst.

 

 

 

 

 

Sak 7:            Behandle årsregnskap og budsjettforslag:

 

REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG

2009

 

INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          52.800,- kr

(Bilag I)

Brøyting/ åpning av vei:            15.175,- kr

(Bilag VI)

Tilsk. fra private/næringsliv/pol part: 41.200,-  kr

samt Hasvik kommune

(Bilag I)

Kjøp og frakt av  veigrus:           8.663,- kr

(Bilag XV og XVI)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      28.637,79 kr

(Bilag IX,XXI)

 

Kjøp av utstyr                        35.178,75,- kr

(Bilag XII,XIV,XXIV)

Renteinntekt:                                                 15,- kr

(Bilag XXVI)

Adm kostnader:                        5.127,50  kr

(Bilag II,III,IV,V,VIII,X,XIII,XIX,XXII)

 

Bankgebyrer:                                     48,- kr

(Bilag VII,XI,XVII,XVIII,XX,XXIII,XXV)

 

 

Totalt inntekter:                                 122.652,79 kr

Totalt utgifter:                          64.192,25 kr

 

58.460,54 kr

Balanse                                                122.652,79 kr

 122.652,79 kr

Saldo pr 01.01.09:                                  14.310,26 kr                  

 

SALDO PR 31.12.09                           72.770,80 kr:                          

 

Mindreforbruk 2009:                          58.460,54 kr

 

 

 

Revisjonsrapport av regnskapet for Dønnesfjord veglag for 2009:

 

Har gjennomgått og revidert regnskapet for Dønnesfjord veglag for 2009 som viser et mindreforbruk på  kr 58.460,54.

 

Det er ikke funnet vesentlige mangler eller feil ved regnskapet og det framlagte regnskapet viser et korrekt bilde av lagets drift og økonomiske stilling per 31.12.09.

 

Anbefaler at årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap.

 

            Aslaug Olsen – Revisor(sign)


Regnskap for 2009 vedtatt. Enst.

 

 

 

 

BUDSJETTFORSLAG – 2011 – DØNNESFJORD VEGLAG

 

Inntekter:                                                                   Utgifter:

 

Medlemskontingent:                             50.000,- kr     

Bidrag fra næringsliv/private:            20.000,- kr            Brøyting – åpning av vei:               15.000,- kr

Bidrag fra det offentlige                      15.000,- kr            Oppgradering/maskinleie            110.000,- kr

Grasrotandelen                                    45.000,- kr      Div utgifter (herunder adm)                5.000,- kr

Totalt:                                               130.000,- kr                                                            130.000,- kr

 

Budsjettforslag vedtatt. Enst.

 

Sak 8:            Arbeidsplan 2011:

 

·          Utsending av varsel om medlemskontingent            Januar – 2011

·          Utsending av søknader til næringsliv og det off:        Januar – 2011

·          Åpning av vei                                           Mai – 2011

·          Oppgradering / arbeid med veien.            Juni – August 2011

·          Innkalling til årsmøte                                    Juli – 2011

 

Arbeidsplan vedtatt. Enst.

 

Sak 9:      Kontingent – 2011:

 

Kontingenten  for 2011 fastsettes  uendret til kr 300,- pr pers.

 

Vedtatt. Enst.

 

Sak 10:Behandle innkomne saker:

 

Ingen saker meldt inn.

 

Sak 11: Valg av styreleder:

 

Viggo Gamst valgt som styreleder for 1 år. Enst.

 

Sak 12: Valg av styremedlemmer og vararepresentant:

 

Kjell A Hustad, Børre Gamst og Torfinn Husby gjenvelges som styremedlemmer til styret for 2 år. Enst

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge vararepresentanter til styret for 2 år.  Enst.

 

Årsmøtet gjenvelger Aslaug Olsen som revisor for 2 år – med Gro M- Nilssen som vara.

 

Møtet hevet kl. 18.40.

 

I etterkant av årsmøtet orienterte styreleder om aktivitetene i veglaget så langt i 2010.

 

 

Martin Gamst Ryel     Harald Gamst                    Viggo Gamst

(sign)                           (sign)                                                    (sign)

PROTOKOLL FRA ÅSRMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 21.07.09

 

Til stede:

 

            Viggo Gamst, Børre Gamst, Odd I Gladsø, Svein Gamst, Øyvind Gamst, Harald Gamst,             Finn Haug, Arnfinn Gamst, Martha Gamst.

 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

 

Sak 1:            Ordstyrer:

            Viggo Gamst valgt. Enst.

 

Sak 2:            Protokollfører

            Odd I Gladsø valgt. Enst.

 

Sak 3: Godkjenning av framlagte fullmakter.

            Ingen fullmakter var framlagt.

 

Sak 4:Valg av 2 personer til å skrive under protokoll.

            Arnfinn Gamst og Finn Haug valgt. Enst.

 

Sak 5:            Vedtektsendring:  Styrets forslag til vedtektsendring - § 1:

 

§ 1       FORMÅL:

”Dønnesfjord veglag skal – i samarbeid med Hasvik kommune - bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

Dønnesfjord veglag skal bidra til at veien blir brøytet og åpnet etter vinterstengning – samt påse at flytebrygga blir vedlikeholdt og satt ut ved åpning av veg, samt satt på land før vinterstengning.

Dønnesfjord veglag er innforstått med at de kommunale myndigheter ser Dønnesfjordområdet som et viktig potensiale for fremtidig utvikling av næringsvirksomhet dersom forholdene blir lagt til rette for det. Veglaget skal dessuten fremheve og visualisere frilufts-og kulturaspektet i all sin virksomhet rettet mot og i tilknytning til Dønnesfjordvegen.

Veglaget skal også kreve inn kontingent som skal bidra til dekning av veglagets utgifter.”

Enst. vedtatt.

 

Sak 6:Styrets årsmelding.

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.

 

Ved årsskiftet 2008/2009 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 180 personer/ næringslivsutøvere.

 

Det ble avholdt 4 styremøter i 2008.

 

Dønnesfjord veglag samlet inn ca 120.000,- kr i 2008, herav ca 50.000,- i medlemskontingent.  Resterende inntekter er mottatt fra private/politiske partier og fra Hasvik kommune.

 

Midlene ble benyttet til åpning av veien – samt kjøp av grus.  Det var ikke nok midler til utkjøring i 2008, slik at grusen er lagret i Dønnesfjordbotn for utkjøring i 2009.  Det ble også utført endel dugnadsarbeid i 2007 –  heruder manuell fylling av hull i veien.

 

Det ble totalt brukt ca 125.000,- kr i 2008. Ved årets utgang står ca 14.000,- på lagets bankkonto.

 

Pr 01.07.09 er det samlet inn ca 90.000,- kr – noe som er 60.000,- lavere enn budsjettert.  Laget vil få mindre støtte fra Hasvik kommune dette år – samt at  HUT er avviklet og dermed ikke vil gi støtte.  Imidlertid utgjør grasrotandelen en ny inntektskilde – med forventet inntekt på ca 30.000,- i 2009.  Styret kan allerede nå signalisere at vi ikke vil nå budsjettmålet på 150.000,- i 2009.

 

Årsmelding godkjent. Enst.

 

Sak 7:            Behandle årsregnskap og budsjettforslag:

 

REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG

2008

INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                              50.100,- kr

(Bilag I)

Brøyting/ åpning av vei:                 7.694,- kr

(Bilag II)

Tilsk. fra private/næringsliv/pol part:      68.550,-  kr

samt Hasvik kommune

(Bilag I)

Kjøp og frakt av  veigrus:       116.962,75  kr

(Bilag III og IV)

Renteinntekt                                                   233,- kr

(Bilag IX)

Utkjøring av grus:                                  0,- kr

 

Bankgebyrer:                                       44,- kr

(Bilag VI, VII, VIII)

 

Adm kostnader:                               233,80 kr

(Bilag V)

 

Utstyr:                                                    0,- kr

 

Totalt inntekter:                                    118.883,- kr

Totalt utgifter:                        124.934,55 kr

Balanse                                                     6.051,55 kr

   

                                             124.934,55 kr

124.934,55 kr

 

 

Saldo pr 01.01.08:                                  20,361,81 kr

 

SALDO PR 01.01.09:                           14.310,26 kr

Merforbruk 2008: 6.051,55 kr

 

Revisjon av regnskapet for Dønnesfjord veglag for 2008.

 

Regnskapet er kontrollert og revidert.  Det er ingenting å bemerke i  forhold til regnskapet, annet enn at regnskapet er oversiktlig og lett å revidere.  God regnskapsføring.

Breivikbotn 26.04.09                      Aslaug Olsen – Revisor(sign)

BUDSJETTFORSLAG – 2010 – DØNNESFJORD VEGLAG

 

Inntekter:                                                                   Utgifter:

 

Medlemskontingent:                             50.000,- kr     

Bidrag fra næringsliv/private:                  30.000,- kr            Brøyting –                                                                     åpning av vei:         15.000,- kr

Bidrag fra det offentlige                      20.000,- kr            Oppgradering/maskinleie                                                      110.000,- kr

Grasrotandelen                                    30.000,- kr      Div                                                 utgifter                               5.000,- kr

Totalt:                                                                                 130.000,- kr                                                   130.000,- kr

 

Budsjettforslag og regnskap vedtatt. Enst.

 

Sak 8:Styrets forslag til arbeidsplan 2010:

 

·          Utsending av varsel om medlemskontingent            Jan – 10

·          Utsending av søknader til næringsliv og det off:        Jan – 10

·          Åpning av vei                                           Mai – 10

·          Oppgradering / arbeid med veien.            Juni -10

·          Innkalling til årsmøte                                    Juli – 10

·          Høvling, grusing og salting av vei:                   Juli – 10

 

Arbeidsplan vedtatt. Enst.

 

Sak 9:Styrets forslag til kontingent – 2010:

 

Styret foreslår å fastsette kontingent for 2010 uendret til kr 300,- pr pers.

 

Vedtatt. Enst.

 

Sak 10:Behandle innkomne saker:

 

Ingen innmeldte innkomne saker.

 

Sak 11: Valg av styreleder:

 

Viggo Gamst valgt for 1 år. Enst.

 

Sak 12: Valg av styremedlem:

 

Odd Ivar Gladsø valgt.  Enst.

 

Møtet hevet kl. 18.40.

 

 

Finn Haug              Arnfinn Gamst                    Viggo Gamst
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 21.07.08.

 

 

 

Til stede:            Arnold Olsen, Kjell A Hustad, Viggo Gamst, Torfinn Husby, Øyvind Gamst, Arild Gamst, Odd Aksberg, Martin Ryel, Wenche Gamst,  Hans Chr. Ryel, Bitten Gamst, Arne Danielsen, Evald   Husby. Harald Gamst gir fullmakt til Viggo Gamst.  Odd Ivar Gladsø meldt forfall.

 

Sak 1:            Ordstyrer                                            Viggo Gamst

 

Sak 2:            Protokollfører:                                   Torfinn Husby

 

Sak 3:            Innkalling og fullmakter samt godkjenning av saksliste. Godkjent.

 

Sak 4:            Underskrive protokoll:                    Evald Husby, Arnold Olsen

 

Sak 5:            Behandle vedtektsendringer:    Ingen forslag til endringer.

 

Sak 6:            Årsmelding fra styret:             Godkjent og vedtatt.

 

Sak 7.            Regnskap og budsjettforslag:             Godkjent og vedtatt.

 

Sak 8:            Arbeidsplan for 2009:               Godkjent og vedtatt.

 

Sak 9:            Fastsette kontingentstørrelse samt evt. andre valg:

            Styret trekker sitt forslag.  Nytt forslag fra årsmøtet:

            Kontingenten kr 300,- blir uendret på tross av generell prisstigning.

              Medlemmene oppfordres til å yte bidrag utover dette.  Enst vedtatt.

 

Sak 10:Behandle innkomne saker:

            3 innkomne forslag:

·          Veglaget oppretter stand under Sørøydagene fra 2009.

·          Veglaget må være mer synlig på internett.

·          Veglaget setter opp infoskilt i Dønnesfjordkrysset.

            Styret arbeider videre med forslagene.

 

Sak 11:Valg av styreleder:                                    Viggo Gamst fortsetter som leder. Enst. valgt

            Valg av styremedlemmer:                 Kjell A Hustad og Torfinn Husby. Enst. valgt for 2 år.

            Valg av vararepresentanter:   Odd Aksberg og Karl Strandheim valgt for 2 år.

            Valg av revisor og vara for revisor:

                                                                        Aslaug Olsen gjenvelges som revisor for 2 år.

                                                                        Gro M J Nilsen velges som vara for samme periode.                                                                          Enst. valgt.

 

Møtet hevet kl 19.25

 

 

Viggo Gamst                                        Evald O Husby                      Arnold Olsen

Sign                                                     Sign                                         Sign

  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.04 | 17:55

Det var mye opplysning.

...
09.12 | 17:13

Flott brev til Lotteritilsynet. Håper de snur i saken.

...
22.01 | 00:04

...
09.03 | 21:14

Mange hardt arbeidende blide mennesker.
Skulle ønske at vi fikk tak i flere gamle og nye bilder som kan legges ut på denne siden

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE