Årsmøtet - organisasjonens øverste organ

 

VEDTEKTER FOR DØNNESFJORD VEGLAG .

(21.7.09)

§ 1            FORMÅL:
   
 Dønnesfjord veglag skal -i samarbeid med Hasvik kommune - bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien  – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide. Dønnesfjord veglag skal bidra til at veien blir brøytet og åpnet etter vinterstengning – samt påse at flytebrygga blir vedlikeholdt og satt ut ved åpning av veg, samt satt på land før vinterstengning . 

Dønnesfjord veglag er innforstått med at de kommunale myndigheter ser Dønnesfjordområdet som et 
viktig potensiale for fremtidig utvikling av næringsvirk-
somhet dersom forholdene blir lagt til rette for det. Veglaget skal dessuten fremheve og visualisere frilufts- og kultur-
aspektet i all sin virksomhet rettet mot og i tilknytning til Dønnesfjordvegen.

Veglaget skal også kreve inn kontingent og evt. avgifter til dekning av veglagets utgifter.

 

§ 2       VEGER OMFATTET AV VEGLAGET:

 

Veglaget omfatter kommunal vei fra Dønnesfjordkrysset – Elvestrand – Dønnesfjordbotn i Hasvik kommune.

 

§ 3             MEDLEMSKAP: 
 Alle brukere av Dønnesfjordvegen – både private personer – samt næringslivsaktører kanbli medlemmer av veglaget ved å betale fastsatt kontingent.

 

§ 4            REGNSKAPS- OG ARBEIDSÅR:

 

Regnskaps- og arbeidsåret i veilaget følger kalenderåret.

 

§ 5:            ORDINÆRT ÅRSMØTE:

 
Årsmøtet er veglagets overordnede organ.


Ordinært årsmøte skal avholdes innen 1. august hvert år.  Bare medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.  Medlemmene kan være representert ved fullmektig med skriftlig fullmakt.


Årsmøtet skal treffe beslutning i følgende saker:

·         Velge ordstyrer

·         Velge protokollfører

·         Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste

·         Velge to personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen

·         Behandle årsmeldingen fra styret

·         Behandle revidert regnskap og budsjettforslag

·         Behandle arbeidsplan

·         Fastsette kontingentens størrelse samt eventuelle andre avgifter

·         Behandle innkomne saker

·         Velge styreleder

·         Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg

·         Velge revisor med vararepresentant for to år. 

·         Andre saker som er nevnt i innkallingen

Det skal føres protokoll for årsmøtet.  Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

 

§ 6:            EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:


Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for mer enn 1/3 av medlemmene, krever det.

Unntatt kravet til hvilke saker som skal behandles, gjelder reglene om ordinært årsmøte tilsvarende så langt de passer.

 

§ 7:            AVSTEMMING:


For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall av de fremmøtte med fullmakter.  Hvert medlem har én stemme.  Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.


Avstemming skal skje skriftlig dersom en av de fremmøtte medlemmene krever det.  Ved skriftlige valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

 

§ 8:            INNKALLING TIL ÅRSMØTE
 

Årsmøtet kalles inn av styret.  Innkallingen skal være skriftlig og sendt til medlemmene senest to uker før årsmøtet.  Sakslisten skal gå frem av innkallingen.  Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen.
 

Forslag til saker som skal behandles i årsmøtet må være kommet frem til styret senest 1. juli.

 

§ 9:            STYRET:


Årsmøtet skal velge et styre for veglaget. 


 

§ 10            STYRETS SAMMENSETNING:Styret skal ha fem medlemmer og to vararepresentanter.  Årsmøtet velger styreleder.  Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

Styreleder står til valg hvert år.  De øvrige styremedlemmene blir valgt for to år av gangen. Etter første året er ett av styremedlemmene på valg.

 

 

 

 

§ 11:            STYRETS OPPGAVER:


 
Etter retningslinjer gitt av årsmøtet skal styret:

1.      Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte

2.      Sørge for ordnet regnskap og revisjon

3.      Utarbeide forslag til budsjett for veglaget

4.      Utarbeide forslag til arbeidsplan for veglaget

5.      Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veien

6.      Gjøre mindre innkjøp av utstyr eller verktøy som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver

7.      Kreve innbetaling av kontingent og eventuelle avgifter

8.      Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.
Det skal føres protokoll fra styremøtene.  Protokollen skal underskrives av minst to av styrets medlemmer.  Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i veilaget.

 

§ 12:            AVSTEMMING: 
 Styret er vedtaksdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall.

 

§ 13:            KONTINGENT:Hvert medlem er pliktig å betale kontingent til veilagets konto nr 4910.12.89116 hvert år, senest innen 1. april. 

 

§ 14:            ENDRINGER I VEDTEKTENE


Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

 

 

 

GJELDENDE VEDTEKTER VEDTATT I ÅRSMØTE 26.07.07

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.04 | 17:55

Det var mye opplysning.

...
09.12 | 17:13

Flott brev til Lotteritilsynet. Håper de snur i saken.

...
22.01 | 00:04

...
09.03 | 21:14

Mange hardt arbeidende blide mennesker.
Skulle ønske at vi fikk tak i flere gamle og nye bilder som kan legges ut på denne siden

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE