Velkommen ! Hjemmesiden til Dønnesfjord veglag.
Dønnesfjord- en perle i Hasvik kommune !
Velkommen til hjemmesiden vår

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 08.06.2018


Til stede: Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Kjell A Hustad, Gunnvald Gamst.  

Steinar Christensen.


Asbjørn Furu møtte ikke.Sak 1:  Utkjøring av grus


Veglaget har fått tilbud om utkjøring av 10 lass grus fra Roy Yngve Thomassem AS for kr. 10.000,- + mva.  Utkjøring før St. Hans.  Kombineres med høvling av veien – dersom mulig. Enst.

Sak 2: Aktiviteter i veglaget.


Styret foreslår å legge veglaget «brakk» inntil videre, da vi anser at vi har utført vår misjon inntil videre. Vi anser at ut fra den næringsvirksomhet som er pr i dag, er det andre aktører som bør stå for vedlikehold og utbedring.  Saken legges fram for årsmøtet.

Enst.

Sak 3: Årsmøte:


Styret fastsetter dato for årsmøte til torsdag 2. august 2018.

Enst.

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Steinar Christensen Kjell A: Hustad

(sign) (sign) (sign) (sign) (sign)

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 27.06.2017


Hei, etter en lang vinter ble dønnesfjordveien åpnet sent i mai måned denne gangen.

Det var NRS/oppdrettet i Dønnesfjord som sto for åpninga i sin helhet.
Siden kong vinter ikke helt ville slippe taket måtte det brøytes noen ganger til før vinteren slapp taket.

Etter dette var det å prøve å berge veien så godt man kunne med å lede bort vann med både maskin fra RYT (Roy Yngve ) og lillemaskinen til NRS. Alt dette har altså NRS stått for og det er vi kjempeglade for.

Ellers venter vi nå på at veien skal skrapes/høvles, noe vi har hørt skal skje i løpet av neste uke, veilaget får kjørt ut resten av grusen vi har på lager etter at skraping er utført.


God sommer hilsen oss i Dønnesfjord veilag.

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 26.12.16

Dønnesfjord veglag har mottatt 100.000,- kroner fra Norway Royal Salomon
(oppdrettsanlegget i Dønnesfjord)- som deres del av kostnader ved innkjøp av veggrus og utkjøring av denne.

Dette er et KJEMPEFLOTT bidrag som hjelper oss en god del, siden vi mistet tippemidler/grasrotandelen.

Ellers er vegen nå vinterstengt som sikkert alle vet.


Vil på vegne av styret i Dønnesfjord veglag ønske alle våre medlemmer en 

GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR

Vil samtidig rette en stor takk til NRS for det største bidraget i veglagets historie.Mvh Styreleder Børre Gamst


Velkommen til hjemmesiden vår

Velkommen til hjemmesiden vår

Velkommen til hjemmesiden vår

REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 29.05.16


Til stede: Asbjørn Furu, Børre Gamst, Odd Ivar Gladsø, Gunnvald Gamst.  

Steinar Christensen og Kjell A Hustad hadde meldt forfall.Sak 1:  Utlegg av masser:


Veglaget har mottatt 1.500 tonn grus i Dønnesfjordbotn.  Lokale entrepenører starter utkjøring av masser fra 30.05.16.  Styreleder har ansvaret for dette.


Sak 2: Utestenging fra grasrotandelen:


Lotteri- og stiftelsestilsynet har i vedtak 10.05.16 vedtatt å utestenge Dønnesfjord veglag fra grasrotandelen for 5 år.  Styret er uenig i vedtaket, men finnner ikke grunnlag for å klage på vedtaket.  Styret tar dermed vedtaket til etteretning.Sak 3: Utsendelse av kontingent 2016/ innkalling til årsmøte:


Styret vedtar å sende ut innkalling til årsmøte 21.06.16.  Kontingentvarsel sendes ut samtidig.

Odd I Gladsø Børre Gamst Gunnvald Gamst Asbjørn FuruVelkommen til hjemmesiden vår

Velkommen til hjemmesiden vår
Hei, vi tror vi har kommet i skade for å bruke ett tall feil i kontonummer på noen av de giroene som er sent ut.

Dette gjør at de som skal betale får oppgitt ugyldig konto - og får ikke betalt  kontingent.  Vi er usikker på hvor mange det gjelder - minst 1 og max. ca 50 stk 

Løsningen blir at vi sender en påminnelse til alle som ikke har betalt om f.x en måned - og forklarer at noen har fått feil (ugyldig) kontonummer.

Vårt riktige kontonummer er    4910.12.89116   - ( og ikke 4910.11.89116 som er skrevet på noen utsendte giroer)  

 Vi beklager feilen - men det er ikke verre enn at de som prøver å bruke denne kontoen ikke får betalt.  

Fortsatt fin kveld.

Børre

Velkommen til hjemmesiden vår

Dønnesfjord veglag

Postboks 123

9593  BREIVIKBOTN


Medlem av Dønnesfjord veglag


INVITASJON TIL DØNNESFJORD VEGLAGs ÅRSMØTE FOR 2013 OG 2014   PÅ HASVIK KOMMUNES MØTEROM – RÅDHUSET BREIVIKBOTN – ONSDAG  15. JULI 2015 KL 18.00.


Styret i Dønnesfjord veglag takker for den interesse du har vist ved å ha innbetalt kontingent for 2013/2014 - og dermed være medlem av Dønnesfjord veglag.


Styret beklager at vi ikke var i stand til å avholde årsmøte for 2013, men håper på forståelse for dette.  Dette årsmøtet blir dermed å regne som årsmøte både for 2013 og 2014.


Vi har nå gleden av å invitere deg til årsmøte for Dønnesfjord veglags som arrangeres på Hasvik kommunes møterom på rådhuset i Breivikbotn  onsdag 15 juli – kl 18.00.


Dersom du har saker som ønskes behandlet under årsmøtet, må dette framsendes skriftlig til Dønnesfjord veglags styre – postboks 123 – 9593  BREIVIKBOTN innen 05. juli 2015.


Sakslisten til årsmøtet er som følger:


1: Velge ordstyrer

2: Velge protokollfører

3: Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste

4: Velge 2 personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen

5: Behandle vedtektsendringer

6: Behandle årsmeldingen fra styret

7: Behandle regnskap og budsjettforslag

8: Behandle arbeidsplan

9: Fastsette kontingentens størrelse samt evt. andre avgifter

10: Behandle innkomne saker

11: Velge styreleder

12: Velge styremedlem og vararepresentant


Vedlagt denne invitasjonen finner du styrets årsmelding, styrets forslag til budsjett – samt regnskap for 2013 og 2014, forslag til arbeidsplan, styrets forslag til kontingentens størrelse – samt forslag til styreleder og styremedlem.


Vi ønsker vel møtt – og velkommen til årsmøte i Dønnesfjord veglag.Breivikbotn Juni 2015Børre Gamst

Styreleder Dønnesfjord veglag

Odd Ivar Gladsø

Kasserer/sekretær
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2013 og 2014

Dønnesfjord veglag – org.nr 889 171 502 ble stiftet 24.01.06 med formål – i samarbeide med Hasvik kommune- å bidra med å gjennomføre opprustning og nødvendig vedlikehold av Dønnesfjordveien – i form av innsamling av penger og ved hjelp av dugnadsarbeide.


Styret maktet ikke å gjennomføre årsmøte for 2013, og dette årsmøtet vil derfor omhandle både 2013 og 2014.


Ved årsskiftet 2014/2015 var antall betalende medlemmer i Dønnesfjord veglag ca 140 personer  - en  nedgang å ca 30 personer fra tidligere år.  Det ble avholdt 6 ordinære styremøter i 2013 og 3 styremøter i 2014.


Dønnesfjord veglag samlet inn ca 160.000,- kr i 2013 og 136.000,-  i 2014.  Hoveddelen av inntektene – ca 30 % er medlemskontingent, vel 60 % er grasrotmidler, resterende er gaver og bidrag fra private og  næringslivet.(budsjett 130.000,- kr)


I løpet av 2013 gjennomførte veglaget åpning av veien – kostnad 28.000,-.  I tillegg ble det utført utkjøring av masser, samt høvling av veien. Hasvik kommune tar hoveddelene av kostnadene ved høvling. Styret gjennomførte også en dugnad med utbedring av veien rundt Sluskfjellet. Kostnad totalt 80.000,- kr. Dønnesfjord veglag frasa seg ansvaret for flytebryggen i Elvestrand, og overlot dette til nyopprettet forening som skal ivareta denne. Det ble totalt brukt ca 110.000,- kr i 2013 (budsjett 130.000,- kr).


For 2014 var kostnad til åpning av vei kr 35.000,- kr.  Utover høvling av vei, samt noen mindre utberinger, ble det ikke foretatt større arbeider med veien i 2014.   Imidlertid ble omsider det planlagte båtutsettet i Dønnesfjordbotn rustet opp og reetablert ved hjelp av dugnadsarbeide samt et stort bidrag fra Norwegian Royal Salamon (NRS) som betalte for all sement/betong som ble brukt – inklusive transportkostnader.  


Norsk lotteritilsyn fattet vedtak om å utestenge Dønnesfjord veglag fra grasrotandelen, da de ikke finner at den aktivitet vi driver faller inn under vilkårene for å motta grasrotmidler.  Veglaget har klaget på dette vedtake, Pr skrivende stund er ikke klagen behandlet.  Veglaget avventer dermed endelig avgjørelse på dette.


Veglaget brukte totalt kr 60.000,- i 2014. (budsjett 150.000,-)


Ved årsskiftet 2014/2015 står det ca 208.000,- kr på lagets bankkonto.Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 04.06.15


Hei da har veilaget avholdt et styremøte.

For å lese dette klikker du HÆR

Har også lagt ut noen bilder fra vår åpninga nå i 2015  BILDER 


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 26.05.15


Hallo alle sammen.
Det har vært stille fra veglaget lenge nå, men vi er ikke "nedlagt" i skrivende stund.
Som sikkert mange har fått med seg så ville lotteritilsynet ta fra oss grasrotandelen siden de mente at vi ikke hadde krav på dette da det er en kommunal veg og at vi ikke oppfylte betingelsene for å motta midlene.

Dette var vi uenige i og anket/skrev inn en klage på dette.
Svaret vi fikk fra tilsynet var at de ville opprettholde sin beslutning.

Vi fikk så gratis bistand fra advokat Gisle Loso som skrev inn en ny klage til lotteritilsynet.
Der ligger saken nå og den er ikke ferdigbehandlet.

Så veien :-)

Åpning av veien i år ble betalt av Hasvik Kommune (opp til slusken) og NRS som åpnet resterende helt til Dønnesfjord.

Veien har klart seg ganske bra etter tining men er noe hullete, verste parti er faktisk på "Breivikbotn" sia.

Mere lesing om aktiviteter finner du/dere under fanen styremøter.


Børre.

Velkommen til hjemmesiden vår

Dønnesfjord veglag

Postboks 123

9593  BREIVIKBOTN

 

            Lotteri- og stiftelsestilsynet

            Postboks 800

            6805  FØRDE

 

            VARSEL OM UTESTENGELSE FRA GRASROTANDELEN – DØNNESFJORD          VEGLAG – ORGNR 889 171 502 – REF 14/00592-3/833

 

 

            Dønnesfjord veglag viser til varsel om utestengelse fra grasrotandelen – skriv den 06.10.14.

 

            Dønnesfjord veglag er uenig i Lotteri- og stiftelsestilsynets argumentasjon med at det ikke         har funnet sted en frivillig aktivitet som ivaretar allmenne samfunnsinteresser.

 

            Dønnesfjordveien er en sommeråpen «fjellvei» - som på grunn av manglende vedlikehold og     ivaretakelse fra kommunens side sto i fare for å bli ufarbar.

 

            Veinettet i Hasvik kommune består av Fylkesvei 882 fra Hasvik til Sørvær (ca 40 km), samt       kommunale veier tilknyttet grendene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær – og de 2 små    beboelsesstedene Breivik og Hasfjord (ca 10 km?).

 

            Det er ingen annen veiforbindelse til aktuelle turområder, områder for fiske, jakt og annet          friluftsliv enn Dønnesfjordveien.

 

            Hasvik kommunes manglende ivaretakelse av denne veien, var den direkte årsak til  at    Dønnesfjord veglag i 2006 ble stiftet.

 

            Veglaget er av den oppfatning at vi fremmer frivillig allmennyttig virksomhet på lokalt          nivå ved at vi holder veien tilgjengelig for alle interesserte brukere i perioden mai til oktober     hvert år – ikke bare for fritidsbolig- og hytteeiere, men for samtlige interesserte i natur, fritidsaktivteter og alle andre.

           

            Veglaget er av den oppfatning at vi ivaretar allmenne samfunnsinteresser, ved at vi gjør         veien tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker i ovennevnte periodem hvert år.

 

            Veglaget er av den oppfatning at vi ikke er en virksomhet som er organisert av det     offentlige, da det offentlige (Hasvik kommune) på ingen måte er involvert i frivillighetsarbeidet som veglaget utfører.

 

            Veglaget er ingen forvaltningsvirksomhet som er delegert til frivillig organisasjon, ei             heller en virksomhet som organisert privatrettslig som det offentlige står bak.  Det       offentlige (Hasvik kommune) er ikke representert i styret i veglaget, har ikke betalt   medlemskontingent og har heller ikke på noen måte påvirket den aktivitet som veglaget            utfører.

 

 

            Det utføres ikke oppdrag for det offentlige (Hasvik kommune), det er ikke noen form for          offentlig finansiering  - og det offentlige legger ikke sterke føringer for driften.

 

            Dønnesfjord veglag ber på dette grunnlag om at varsel om utestengelse vurderes på nytt, ut       fra ovennevnte argumentasjon – i visshet om at laget ikke bryter intensjonen om       Forskriftene til grasrotandel §1 og §3 pkt c.

 

 

 

Breivikbotn 15.10.14

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i styremøte i Dønnesfjord veglag


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 03.09.2014


Da er endelig båtutsettet i Dønnesfjordbotn ferdig til bruk. Arbeidet med støping ble utført av Arnesen betong i Alta, og all betongen er sponset av Norway Royal Salmon, så jeg retter en stooor takk til dem for det fra samtlige medlemmer av Dønnesfjord veglag. (og evt alle andre brukere)


Legger ut bilder av dette i bildemappa.


Mvh formann i laget Børre Gamst


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 23.05.2014

Da var veien åpen for sesongen. Men obs obs, det er glatt og isete/smalt på siste delen som er brøytet så det anbefales at man enten har gode vinterdekk på eller at man venter et par dager sånn at isen tiner bort. God sommer til alle medlemmer.
Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 05.05.2014

Hei legger ut litt om grasrotandelen som veglaget har, denne siden kan du se ved å trykke HER.


Minner samtidig styremedlemmene om møte på rådhuset i dag kl 20:00
Her er en av sakene åpning av Dønnesfjordvegen, har fått mange telefoner fra medlemmer som lurer på når vegen skal åpnes.

Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 27.11.13

Hei, har en viktig kampsak for alle brukerne av Dønnesfjordveien og ellers alle som er glade brukere av øya vår.oppfordrer alle til å gå inn på over nevnte link og registrere sin protest mot mindre ferge på Hasvik-Loppa strekningen.

Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 01.10.2013

Da har det bitt lagt ut informasjon om regnskap, årsmelding fra styret og litt om hvordan det står til med grasrotandelen til veglaget.

Alt dette finnes under de menyene som er på siden vår, mye god lesing.Børre

Velkommen til hjemmesiden vår

Dønnesfjord veglag

Postboks 123

 

9593  BREIVIKBOTN

 

 

Medlem av Dønnesfjord veglag

 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG PÅ HASVIK KOMMUNES MØTEROM – RÅDHUSET BREIVIKBOTN – ONSDAG  23. OKTOBER  KL. 18.00.

 

Styret i Dønnesfjord veglag takker for den interesse du har vist ved å ha innbetalt kontingent for 2012 - og dermed være medlem av Dønnesfjord veglag.

 

Styret beklager at vi ikke har vært i stand til å avholde årsmøte innen fristen 1 august i år, men håper på forståelse for dette.

 

Styret har imidlertid nå gleden av å invitere deg til årsmøte for Dønnesfjord veglags årsmøte som arrangeres på Hasvik kommunes møterom på rådhuset i Breivikbotn  onsdag 23 oktober – kl 18.00.

 

Dersom du har saker som ønskes behandlet under årsmøtet, må dette framsendes skriftlig til Dønnesfjord veglags styre – postboks 123 – 9593  BREIVIKBOTN innen 20 oktober 2013.

 

Sakslisten til årsmøtet er som følger:

 

1:         Velge ordstyrer

2:         Velge protokollfører

3:         Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste

4:         Velge 2 personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen

5:         Behandle vedtektsendringer

6:         Behandle årsmeldingen fra styret

7:         Behandle regnskap og budsjettforslag

8:         Behandle arbeidsplan

9:         Fastsette kontingentens størrelse samt evt. andre avgifter

10:       Behandle innkomne saker

11:       Velge styreleder

12:       Velge styremedlem og vararepresentant

 

Vedlagt denne invitasjonen finner du styrets årsmelding, styrets forslag til budsjett – samt revisorgodkjent regnskap for 2012, forslag til arbeidsplan, styrets forslag til kontingentens størrelse – samt forslag til styreleder og styremedlem.

 

Vi ønsker vel møtt – og velkommen til årsmøte i Dønnesfjord veglag.

 

 

Breivikbotn September 2013

 

Torfinn Husby

Styreleder Dønnesfjord veglag

Odd Ivar Gladsø

Kasserer/sekretær


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 24.09.13

Da har Steinar (i traktoren) Odd Ivar, Evald Husby og Børre hatt en liten dugnad på Dønnesfjordveien rundt slusken, bilder fra arbeidet finner du HER

7 bilder er lagt til helt på slutten.
Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 27.05.2013


Da har det kommet meg for øre at Steinar på bilverkstedet har "doset" bort de siste sneskavlene og at Dønnesfjordveien nå er ÅPEN for sommertrafikk.

God sommer til alle brukere.

Børre.

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 23.05.2013


På grunn av mye sne er videre brøyting av dønnesfjordvegen utsatt.
Veien er fåreløpig åpnet opp til "finnvannet"+ litt til
Ny vurdering vil bli tatt over helgen.


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 21.05.2013


Det har blitt avholdt styremøte i veglaget, protkollen finner du HÆR


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 01.05.12

Nytt styremøte avholdt, du finner referatet HER

Oppdatert medlemsliste finner du HERBørre.

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 01.05.12


Har hatt et kort møte med rådmannen ang. åpning av veien - og sommervedlikehold.

Ang åpning av veien angir rådmannen at Hasvik kommune ikke akter å bruke så veldig mye på å åpne veien.

Det er søkt om forlengelse av scooterløypa fra Br.botn til den 12. mai.

Vi ble enige om at det kunne være en tanke å åpne opp til Slusken i tidsvinduet 12 - 17 mai - og at vi må se an hvor mye veien er tint da - men sannsynligvis ikke fullåpen vei før slutten av mai.

Dersom vi ønsker raskere åpning, må veilaget dekke dette selv.

Ad sommervedlikehold.  Rådmannen har ikke fått noen dato for høvling av veien.  Han informerer oss når han får dato, slik at vi kan forberede utlegging av grus i forkant av dette.

Det var vel i hovedsak de temaer og de ting som ble drøftet i møtet.

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 04.04.2013

ajour medlemsliste pr 21.03.13 - samt referat fra styremøte 02.04.13

Styremøte:  link til side trykk her

Oppdatert medlemsliste: trykk her


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 22.02.12

MEDLEMSKONTINGENT – DØNNESFJORD VEGLAG 2013

 

Da er et nytt år passert, og det er på tide å sende ut medlemskontingenten for Dønnesfjord veglag 2013.

 

Fortsatt er kontingenten på kr 300,-.  Mange gir noen kroner ekstra – andre betaler kontingent på 300,- kr for hvert familiemedlem, mens noen igjen betaler noe mindre enn 300,- kr i kontingent.  For 2012 betalte ca 180 personer medlemskontingent.

 

For 2012 mottok vi ca. 50.000,- i kontingent – samt nesten 100.000,- i grasrotmidler fra Norsk tipping. 

 

Lar du fortsatt ikke din grasrotandel gå til veglaget?  - Ta kontakt med din tippekommisjonær – og registrer deg.  Oppgi veglagets organisasjonsnummer  889 171 502.

 

Det går stadige rykter om oppstart av oppdrettsanlegg – samt oppstart av vindkraftanlegg i Dønnesfjordområdet – der opprustning av deler av veien naturligvis må inngå i prosjektene.

 

Imidlertid er ingenting igangsatt enda – så veglaget fortsetter ufordrødent sitt arbeide videre.  Hovedarbeidet nå i 2013 å legge ut de grusmassene som ble anskaffet i fjor høst.  Noe mer grøfting vil vel også bli foretatt i løpet av året.

 

Da ønsker vi alle venner av Dønnesfjord veglag et godt nytt år med flotte turopplevelser i og rundt Dønnesfjordområdet.

 

Gå gjerne innom vår hjemmeside www.vegarbeiderne.net og gi din kommentar.

 

 

Brevikbotn februar 2013

 

 

Torfinn Husby

Leder Dønnesfjord veglag


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 05.09.12

Det ble avholdt styremøte 05.09.12
Du kommer til referatet av dette ved å trykke HÆR


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 20.07.2012

Det ble avholdt årsmøte i veglaget i går.
Referat fra dette finner du ved å trykke på denne
LINKEN

Velkommen til hjemmesiden vår
BREIVIKBOTN 22.06.2012


Da er det på tide med en liten oppdatering igjen.
Jeg har lagt ut nyheter om REGNSKAP   ÅRSMELDING 2011                       invitasjon til årsmøte 2012

LENKE  TIL Å FØLGE VEGLAGETS GRASROTANDEL


Børre.

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 14.06.2012


Ajourført medlemsliste pr 14.06.2012 ved å trykke på MEDLEMSLISTE

PS vi har plass til mange flere:-)


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 05.06.2012


REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 04.06.12 KL 20.00

LENKE TIL STYREMØTE

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 31.05.2012


I dag kl 13:00 va æ i dønnesfjordbotn med maskin.
Dvs, veien e åpen.
Kjør forsiktig folkens, det kan være litt "kupert" rundt finnvannet og isete i bakkene ned mot Dønnesfjord, men med litt flaks tiner dette i løpet av noen dager.

Gos sommer alle sammen:-) Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Siste nytt
Breivikbotn 16.03.2012

Notat i f b m møte mellom styret i Dønnesfjord veglagog rådmannen i Hasvik kommune 16.03.12.

Trykk her for og lese referatet fra møtet

Oppdatert medlemsliste pr 01.03.2012  TRYKK HÆR
Børre


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 28.02.2012

Det ble avhold et styremøte i veglaget i går 27.02.2012.
Hvis du trykker på LINK kommer du til referatet av dette møtet.Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 24.02.2012


Hei, hvis du trykker på linken under kommer du til en oppdatert medlemsliste for 2012.Link til medlemsliste for 2012 hittil i år

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 31.01.2012NYTTÅRSBREV FRA DØNNESFJORD VEGLAG

 

 

 

 

Riktig godt nytt år - alle dere venner og medlemmer av Dønnesfjord veglag. 

 

Om noen måneder er vi i gang igjen – med åpning av vei, påfylling av grus mv. - alt for å gjøre Dønnesfjordveien i bedre stand enn den er.

 

Vi har i år valgt å sende denne invitasjonen om å bli medlem av Dønnesfjord veglag til samtlige husstander i Hasvik kommune – samt til våre medlemmer som ikke er bosatt i Hasvik kommune.  Hensikten er å forsøke å verve noen nye medlemmer til veglaget – kanskje vi kan oppnå  å bli hele 200 medlemmer i 2012 ? (Det var ca 160 betalende medlemmer i 2011).

 

Som dere sikkert har registrert, er veien de siste årene sakte med sikkert blitt noe bedre.  Utfylling av mange kubikk med grus – samt utbedring av stikkrenner og grøfting, har resultert i at veien nå begynner å bli farbar igjen – til og med for de som har vanlige personbiler.

 

Veglaget har brukt opp all massen vi hadde kjøpt, så i 2012 er vi nødt til å anskaffe ny masse.  Hvorvidt vi får tilgang til overskuddsmasser fra «Murmansk» - eller anskaffe en skipslast med masse fra Kvalsund – kanskje en kombinasjon av dette, vil bli vurdert.

 

For 2012 har Hasvik kommune bevilget 500.000,- kr til ekstraordinær vedlikehold på kommunale veier.  Vi håper at Dønnesfjordveien får sin rettmessige del av dette – og at veglaget i samarbeid med kommunen vil gjøre en god jobb for å utbedre veien ytterligere.

 

Vår arbeidsplan for 2012 er å satse på betydelig bedring av standarden på deler av veien – da ved å starte ved Dønnesfjordkrysset – og jobbe oss oppover veien.  Så får pengene og grusmengde avgjøre hvor langt vi kommer i 2012.

 

 

Vedlagt oversender vi en giro innbetalingsblankett – som kan brukes ved betaling av medlemskontingent til veglaget.  Årsmøtet har fastsatt kontingenten til kr 300,- også for inneværende år.  (TIPS: En del medlemmer betaler 300,- kr for hver husstandsmedlem.  Noen medlemmer betaler også litt mer enn fastsatt kontingent.  Det er lov!) Veglagets kontonummer er 4910.12.89116.

 

Vi har også ca 140 stykker som støtter Dønnesfjord veglag via Norsk tippings grasrotandel. Dersom du kan tenke deg å la din grasrotandel gå til veglaget, går du til din kommisjonær – og får lagt inn dette på spillekortet ditt.  Dønnesfjord veglag har org.nr 889 171 502. (Dette er viktig å ta med til kommisjonæren – så det blir lettere å registrere veglaget).

 

Veglaget har også egen Facebook gruppe, følg gjerne der og.  Har dere foto, artikler, kommentarer eller andre bidrag som kan legges ut på hjemmesiden kan dere sende dette til bgamst@gmail.com  så vil det bli publisert på hjemmesiden vår, vi er takknemelig for alle bidrag.

 

Da får vi bare håpe på at sommeren 2012 blir like fin som fjorårets, slik at veien blir flittig benyttet – både av hytte og fritidseindomsbeboere, jegere,  fiskere, syklister, gående og alle oss andre!!

 

 

 

Breivikbotn januar 2012

 

 

Torfinn Husby

Styreleder Dønnesfjord veglag


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 17.01.2012


Hei, under følger en link til siden som viser regnskapet for Dønnesfjord veglag 2011.
Dette er vel å merke regnskapet før det er revidert.


Regnskap for dønnesfjord veglag 2011 før revidering

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 05.01.2012

Dønnesfjord veglag ønsker alle sine medlemer et riktig godt nytt år.

Det er lagt inn en ny sak under Nyhetsbrev som det er verdt å ta en titt på.Børre.

Velkommen til hjemmesiden vår
>Breivikbotn 30.08.2011

Link til avholdt styremøte 24.08.2011 følger under.

styremøte 24.08.2011

Oppdatert medlemsliste pr 30.08.2011

les oppdatert medlemsliste hær

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 27.07.2011

Da er årsmøtet vel utført og nytt fra dette er blant annet at årsmøtet har valgt Torfinn Husby som ny styreleder i veglaget samt at Steinar Christensen er valgt inn som styremedlem, vi ønsker dem begge lykke til med sine verv.

Som 1 varamedlem er Asbjørn Furu valgt inn for 2 år og Evald O Husby valgt inn for et år, lykke til også for dem.

For å lese protokollen for årsmøtet 2011 trykk HÆR

Børre.

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 15.07.2011


LINK til oppdatert medlemslister, sjekk om du står dær


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår

Breivikbotn 14.07.2011


Dønnesfjord veglag

Postboks 123

 

9593  BREIVIKBOTN

 

 

 

Medlem av Dønnesfjord veglag

 

 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG PÅ HASVIK KOMMUNES MØTEROM – RÅDHUSET BREIVIKBOTN – TORSDAG  27.07.11  KL. 18.00

 

Styret i Dønnesfjord veglag takker for den interesse du har vist ved å ha innbetalt kontingent for 2010 - og dermed være medlem av Dønnesfjord veglag for inneværende år.

 

Styret har nå gleden av å invitere deg til årsmøte for Dønnesfjord veglags årsmøte som arrangeres på Hasvik kommunes møterom på rådhuset i Breivikbotn torsdag 27 juli – kl 18.00.

 

Dersom du har saker som ønskes behandlet under årsmøtet, må dette framsendes skriftlig til Dønnesfjord veglags styre – postboks 123 – 9593  BREIVIKBOTN innen 20.07.11.

 

Sakslisten til årsmøtet er som følger:

 

1:         Velge ordstyrer

2:         Velge protokollfører

3:         Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste

4:         Velge 2 personer som sammen med styrets leder skal skrive under protokollen

5:         Behandle vedtektsendringer

6:         Behandle årsmeldingen fra styret

7:         Behandle regnskap og budsjettforslag

8:         Behandle arbeidsplan

9:         Fastsette kontingentens størrelse samt evt. andre avgifter

10:       Behandle innkomne saker

11:       Velge styreleder

12:       Velge styremedlem og vararepresentant

 

Vedlagt denne invitasjonen finner du styrets årsmelding, styrets forslag til budsjett – samt revisorgodkjent regnskap for 2010, forslag til arbeidsplan, styrets forslag til kontingentens størrelse – samt forslag til styreleder og styremedlem.

Her er en  LINK
 til siden med regnskapet for 2010

Her er LINK til budsjettforslag for Dønnesfjord veglag 2012

Vi ønsker vel møtt – og velkommen til årsmøte i Dønnesfjord veglag.

 

 

 

Breivikbotn 14.07.11

 

Torfinn Husby

Konst styreleder Dønnesfjord veglag

Odd Ivar Gladsø

Kasserer/sekretær


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn  04.07.2011

Protokoll fra siste styremøte som ble avholdt 29.06.2011

Trykk på hær for å se protokollen fra det siste styremøtet.


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 04.07.2011

Link til oppdatert medlemsliste under. Er du på lista?


link

Velkommen til hjemmesiden vår

Breivikbotn 09.06.2011


REFERAT FRA STYREMØTE I DØNNESFJORD VEGLAG 09.06.2011 KL 20.00
 LINK


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 20.05.2011


Dønnesfjordvegen er nå åpnet for sommeren

Husk! kjør forsiktig.


Børre

Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 31.05.2011

Her er linker til mange nye bilder samt en videosnutt fra årets åpning av Dønnesfjordvegen:

Bilder

videosnutt

Velkommen til hjemmesiden vår

Breivikbotn 18.05.2012

Litt informasjon om aktivitet søndag 3 juli:

Kl. 16.00 – 19.00
Dønnesfjord veglag serverer kaffe og vafler på kaia i Dønnesfjord

Arr: Dønnesfjord veglag

Du kan lese mere om Programmet for Sørøydagene 2011
Ved å trykke på linken under.
LINK


Velkommen til hjemmesiden vår

Breivikbotn 18.05.2011

Her kan du se hva veglaget har samlet inn i grasrotmidler siden laget ble registrert hos norsk tipping.  LINK


Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 11.05.2011

Som mange av dere vet så er Dønnesfjordvegen brøytet helt opp til den nye parkeringsplassen som er under bygging(denne er ikke helt ferdig etter fjordåret).
Det var Hasvik kommune som fikk brøytet vegen opp dit, og på onsdag fortsatte undertegnende med videre åpning etter at veglaget har blitt enig med kommunen om at åpning av resten av vegen skal gjennomføres snarest og da senest innen 17.05.2011.

Det er jo naturlig nok mye is på vegen etter brøyting og det oppfordres derfor at det kjøres minst mulig på vegen før denne har fått tørke opp litt.

Skulle man likevel ta turen etter vegen hadde det hvert fint om folk kunne ta med en krafse i bilen og lede unna litt vann der det trengs, dette for og hjelpe vannet av vegen i stedet for at det renner langsetter vegen.😉

Børre

Velkommen til hjemmesiden vår

Breivikbotn 10.05.2011.

Det ble avholdt styremøte i veglaget tisdag 10.05.2011
Dette kan du lese referat om på siden om styremøter.

http://www.vegarbeiderne.net/23141728Velkommen til hjemmesiden vår
Breivikbotn 25.04.2011

117 peroner og foretak har støttet Veglaget hittil i år.
Tusen takk til alle sammen !

Ajourført medlemsliste for 2011 ligger nå ute på hjemmesiden vår under fanen medlemsliste.

Velkommen til hjemmesiden vår

Viggo Gamsts bortgang.

 

 

Det er med sorg og beklagelse at styremedlemmene av Dønnesfjord veglag nå minnes vår leder – Viggo Gamsts bortgang.

 

Viggo gjorde et stort arbeid for å etablere – og utvikle veglagets arbeid.

 

Han var utrettelig i sin iver for å utbedre veien – til glede for alle brukere av Dønnesfjordveien.  Vi kan være sikre på at veien ikke hadde vært  i så god stand – hadde det ikke vært for Viggos innsats.  Både som motivator, pådriver – og med sin innsats med krafse og spade ledet han arbeidet med utbedringen av Dønnesfjordveien på en måte det står stor respekt av.

 

Styret i veglaget ønsker å videreføre den innsats som Viggo ledet ann i, og har i styremøte 31.03.11 konstituert Torfinn Husby som ny leder av veglaget – inntil årsmøtet avvikles i løpet av sommeren 2011.

 

Odd Ivar Gladsø, Kjell Arne Hustad, Torfinn Husby, Børre Gamst


Velkommen

Dønnesfjord veglag
-Bli medlem !

Adresse: Skippergata 3, 9593 Breivikbotn
Kontonr. 4910.12.89116
Tlf: 99046559/41276981
E-post: vig-gam@online.no
Her kan du følge med hva som skjer  med oss og vårt arbeide med å få Dønnesfjordvegen kjørbar. Se bildene våre og skriv en hilsen til oss i gjesteboken. -


Breivikbotn, januar 2011

 

 

 

NYTTÅRSBREV FRA DØNNESFJORD VEGLAG

 

Hei alle medlemmer og venner for øvrig av Dønnesfjord veglag, og godt nytt år til dere alle !

 

Med året 2010 som historie er det på tide å vende bladet til et nytt år, ta det i favn, og glede seg til at mørketiden snart er over. Og at stadig stigende sol vil minne oss om at – snart blir det sommer- og på nytt kan innta den vakre øya vår. Med båt, bil eller sykkel skal vi igjen glede oss over å nyte den storslåtte naturen som omgir oss. Gå i fjellet, fiske, dra til fritidshusene/hyttene våre , jakte – eller rett og slett bare rusle etter Dønnesfjordvegen .

 

Ja,  Dønnesfjordvegen, ja- . Her må vi fortsatt stå på som bare det. Mye er enda ugjort- selv om det ble utført mye bra arbeide i fjor med bl.a. utbedring av 1,3 km. veggrøfter, tilkjøring av nye bærelagsmasser, og grusing med mange entusiastiske dugnadsteltakere.

 

Men alt dette koster penger. Med bruk av hjullastere og grave-

maskiner ruller kronene uhyggelig fort. Vi regner likevel med

 

at vi skal få gjort like mye i år, og veggrøftene vil bli prioritert . Vi vil også i år arrangere dugnad og håper så mange som mulig kan delta .

 

Det er kjempefint at så mange støtter oss økonomisk ved å gi sin Grasrotandel til Veglaget. Rundt 70.000 kr. kom det inn i fjor. Hele 140 personer støttet laget med Grasrotandelen.

 

Vi anmoder samtidig om at medlemmene fornyer sitt medlemskap for 2011 ved å sende kontingenten, kr. 300.-, til Dønnesfjord veglag

 

Konto nr .4910.12.89116 v/kasserer Odd-Ivar Gladsø, Breivikbotn.

 

Dette brevet blir sendt i posten til dere. Det er ønskelig at så mange som mulig oppgir sin e-postadresse slik at vi ved senere anledninger kan sende brev, innkallinger m.v. elektronisk via Internet. Skriv gjerne e-postadressen på Veglagets hjemmeside under fanen ”Gjestebok”. Slik sparer vi både papir, konvolutter og porto.  Dere finner  Veglagets hjemmeside under : www.vegarbeiderne.net .

 

På forhånd takk !

 

 

Vennlig hilsen

 

Viggo Gamst

styreleder


 

 1.1.11
Veglaget ønsker alle sine medlemmer og bidragsytere
et godt og framgangsrikt nyttår ! Vi skal stå på også i
2011 med å gjøre vegen så bra som mulig.
17.10.-10

183 peroner og foretak har støttet Veglaget hittil i år.
Tusen takk til alle sammen !

Ajourført medlemsliste for 2010 -
Les her
15.8.10
Protokoll fra årsmøtet 22.7.10
.Les her

15.8.10
Ajourført medlemsliste ser du ved å
lese her

7.7.-10

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 22.7.-10.

Det er/vil bli innkalt til årsmøte 2010 i Dønnesfjord veglag 22. juli.
Saksokumenter er sendt medlemmene i brev eller til de som har oppgitt sin e-postadresse.7.7.10

Referat fra styremøte 21.6.-10 -
Les her7.7.-10

Dugnaden gjennomført 30.6.-10.

 

20 personer stilte opp og gjorde en imponerende innsats. Med god hjelp fra de som stilte opp med tre hjullastere, en traktor, en lastebil, og en tilhenger, klarte vi nesten å fylle alle hull .Noe gjenstår og det kan bli nødvendig med  ny dugnad etter at Reidar  er ferdig med å kjøre ut grus.


27.6.-10


Sagnet om Sørøyveien
av
Arild Jenssen
Les mer
DUGNAD !

 

  Dønnesfjord veglag holder dugnad onsdag 30.6.-10 fra kl. 17.00.

 

Formålet med dugnaden er å lappe hull i vegbanen, samt renske opp langs vegens skuldre.

Ta med spade,krafse og rive. De søm ønsker det kan ta med henger.

 

Veglaget skaffer hjullaster, lastebil, traktor og traktorskjær.

 

Det blir kaffe, brus og noe å bite i.

 

Oppmøte: Langs vegen

 

 

Styret

 
14.6.10
Grasrotgivere har hittil i år gitt sin andel med
kr.32.000.-. Fantastisk !! Les mer
her

14.6.10

 

DET JOBBES PÅ DØNNESFJORDVEGEN …….

 

Det arbeides en del på vegen. Kommunen har kjørt ut 12 billass som er lagt ut der vegen er skadet etter storflom. Det er fremdeles for lite masser, og Veglaget har fått ytterligere 6 billass

som foreløpig er deponert på strategiske plasser langs vegen.

Det gjøres opprenskning i grøftene fra Dalvannet. Dette er en meget viktig del av vedlikeholdsarbeidet i år. Disse kostnadene står Veglaget for. Når grovmassene er plassert blir det tatt veggrus  fra deponiet i Dønnesfjordbotn som legges på disse massene.

Kommunen har bestilt høvling av vegen samt salting av vegbanen. Dette skal gjøres de nærmeste dagene.
6.6.10

AJOURFØRT MEDLEMSLISTE FORELIGGER NÅ.

Medlemsliste- ajourført pr. 25.5.10 foreligger nå. Les ved å klikke her:

26.5.-10

STORE SKADER PÅ VEGEN ETTER BRÅSMELTING

 

Det har dessverre skjedd til dels store skader på vegen. Vegen er brøytet og åpen, men det anbefales  pr. i dag ikke å kjøre strekningen med vanlig personbil.

Hasvik kommune og Veglaget er i full gang med å reparere skader, utbedre grøfter og nedsetting av stikkrenner. Det vil gå med ca. 12 billass med bærelagsmasser for å utbedre skadene. I tillegg til dette arbeidet skal skadestedene tilføres veggrus og vegen høvles.
😥

17.4.10

TILSTANDEN TIL DØNNESFJORDVEGEN
Veglaget frykter for at det alt har skjedd skader på
vegen som følge av flom etter vedvarende frostperiode.
Styret har tatt opp denne saken med Hasvik kommune.
Les mer om dette her..

16.4.10

Oppdatert medlemsliste pr. 31.3.10
Se medlemslista ved å klikke her.11.3.10
Dønnesfjord Vindpark - hva og hvem er det ?
Vindkraft Nord har søkt NVE om konsesjon for bygging og drift av vindmøller. Dette vil skape relevans for Dønnesfjordvegen.
Hasvik kommne har gitt ut en pressemelding om saken. Les mer ved å klikke på linken nedenfor

http://www.hasvik.kommune.no/doennesfjord-vindpark-hasvik-finnmark.4757383-36518.html
😥
4.3-10
Lang frostperiode skaper bekymring for Dønnesfjordvegen. Styret har hatt møte med kommunens politiske ledelse. Les mer -klikk her26.2.10

 

Vil du vite mer om Dønnesfjord ?

 

Anne Olsen-Ryum har laget en artikkel om Dønnesfjord som du vil finne på Hasvik kommunes hjemmeside.

Artikkelen gir i hovedsak en kort historisk  presentasjon med en del bilder av steder ”øst for Brennhaugene”. Gjør deg bedre kjent med denne vakre del av øya vår, og klikk på linken nedenfor.

http://www.hasvik.kommune.no/doennesfjord.4749650-36518.html
28.1.2010

Ajourført medlemsliste for 2009 foreligger nå. Sjekk om du er kommet med. Les her.
19.1.2010

Utskrift av styrets møteprotokoll- Les her

18.1.2010

Breivikbotn, januar 10

ATTER ET NYTT LØFT FOR DØNNESFJORDVEGEN – BLIR  DU MED ?

 

Kjære medlemmer og venner for øvrig av veglaget !

 

Bladet er vendt for et nytt løft og et nytt år – også for Dønnesfjordvegen. Det er sikkert mange av dere som alt ser fram til å vende tilbake til ”gamle røtter” og rike ferieminner til steder som befinner seg øst for Brannhaugene. Også dere som har fine sommeropplevelser ved hyttene langs Eggevannet og ellers de som bruker vegen som utgangspunkt for eventyrlige fiske- og jakt-og/eller bærturer.

 

Ikke alle som besøker vår øy er klar over hvilke fantastiske  rekreasjonsmuligheter som finnes her .Vi i styret anmoder derfor alle medlemmer å være gode ambassadører for Dønnesfjordvegen. Ikke bare for at det er fint å rekruttere nye medlemmer, det er også trivelig å se at flere turister ferdes i disse trakter. Det være seg både langs vegen og i naturen for øvrig.

 

Så til vegens forfatning:

 

De som deltok i fjorårets to dugnader gjorde en fantastisk innsats. Tallrike hull i vegbanen skrek etter grus. Hullene ble tettet ved at dugnadsgjengen måket disse igjen med grus fra lastebiler, traktor og tilhengere. Denne innsatsen står det all respekt av, og gjorde at vegen var kjørbar så å si hele sesongen.

Vi fikk dessverre ikke høvlet vegen i 2009, selv om det ikke sto på penger. Dette som følge av stor anleggsaktivitet- og vi ble ikke prioritert. Styret har tatt konsekvensen av dette og kjøpt inn et traktorskjær som skal trekkes etter en traktor slik at vi kan få høvlet vegen når vi måtte ønske det . Vi trenger en traktor, men den får vi leid til våren.

 

Siden vi ikke fikk lagt ut noe grus i fjor, er økonomien forholdsvis god. Med lagerbeholdning på  ca. 900 tonn grus og ”noe pæng på bok”  er vi rimelig godt rustet til å få utført normalt vedlikehold. Vi vil her skyte inn at Grasrotandelen ga oss ca. kr. 45.000.- i  merinntekter i fjor. 117 spillere har gitt grasrotandelen til Veglaget. Vi i styret ønsker at dere anbefaler venner og kjente som spiller i Norsk Tipping å gi sin grasrotandel til Dønnesfjord veglag, org.nr. 889171502.

 

 

  Det vil bli iverksatt dugnader også i år, og det er styrets ønske at flere av lagets medlemmer gjør et ekstra slag for arbeidet med vegen. Kunngjøring av dugnad vil skje ved oppslag, på Hasvik kommune og Dønnesfjord veglag sine hjemmesider, henholdsvis www.hasvikkommune.no og

  www.vegarbeiderne.net .Dette brevet blir sendt i posten til dere. Det er ønskelig at de av dere som har e-postadresser kan gi den til oss slik at vi ved senere anledninger kan sende brev, innkallinger m.v. elektronisk via Internett.  Skriv gjerne e-postadressen på Veglagets hjemmeside under feltet ”Gjestebok”. Da sparer vi både papir, konvolutter og porto. På forhånd takk.

 


Vel møtt til sommeren- både gamle og nye medlemmer !

 

 

 

Årets kontingent som fortsatt er kr. 300.- kan betales til veglagets bankkonto 4910.12.89116 med postadresse Dønnesfjord veglag v/sekretær/kasserer Odd-Ivar Gladsø, Breivikbotn.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Viggo Gamst

styreleder

 

😀 😮

31.12.09

116 Norsk Tipping-spillere har sørger for at veglaget har fått inn kr. 45.330.- i løpet av 2009. Tusen takk til alle grasrot-givere !
🙂 😉
25.11.09

40.000.- passert !
Les mer om dette...


20.11.09
🤩
Hei alle sammen !
Mens sola er i ferd med å gå under horisonten, er Dønnesfjordvegen fremdeles farbar. God veg helt fram til Dønnesfjordbotn. Og det beste av alt - hullene eksisterer  ikke lenger. De er fylt med  is.

🤭 

28.9.09

Vet du hvor mye medlemskontingenten utgjorde av de totale inntektene for 2008 ? Klikk her og se sist avlagte regnskap

23.9.09

Veglaget har hatt styremøte. Klikk her - se referatet 

13.9.2009

105 personer støtter Veglaget ved å gi sin grasrotlandel.
Les mer her...
28.8.09

Nye medlemmer er kommet til ! Se lista ved å klikke
her...
21.7.-09
Veglaget har hatt årsmøte. Utskrift av møteboka er lagt ut på hjemmesiden. Les her .....
Medlemstallet vokser, se ajourført liste pr. 6.7.09
Klikk her...
18.6.2009

Dugnaden avholdt med 20 glade deltakere- og alle hull fylt med
grus !
Les her ..

Dugnad - igjen - !!

Vi holder dugnad torsdag 18.6.09 kl. 17.30.

 

Formålet med dugnaden er å lappe hull i vegbanen.  Ta med 
spade , krafse, evt. rive, samt godt humør.  Vi ordner med
hjullaster, traktor, lastebil, kaffe og noe å bite i ......

 

Oppmøte:

Avkjørsel ved begynnelsen av Sluskfjellet.

 

Styret

 

 

Veglaget har hatt styremøte 8.6.-2009.
Klikk her ....
🙂
31.5.2009
91 glade tippere har gitt sin grasrotandel til oss i Veglaget!!
Les mer her....
😀
30.5.2009 Dugnaden avviklet med ivrige deltakere i sterk vestlig kuling! Les mer..


🤭  Vil du være med ?

Vi holder dugnad fredag den  29.5.09 kl. 17.30.

  Formålet med dugnaden er å lappe hull i vegbanen.  Ta med  
spade, krafse, evt. rive, samt godt humør !

Vi stiller med hjullaster, traktor, lastebil, kaffe og nystekte
vafler !

Oppmøte: Langs vegen
Dønnesfjord veglag
styret 

 

    17.7.2009
🤩
Gratulerer med dagen alle venner av Dønnesfjord veglag ! Hilsen styret


8.5.2009

Dønnesfjordvegen åpnet !

Vegen er åpnet fram til Dønnesfjordbotn. Det anbefales ikke
å kjøre på den før vegen har tørket opp. Les mer....
  7.5.2009
Egen logo !
Dønnesfjord veglag har fått egen logo ! Et par støvler og en spade med antydning av grønn  profil skal symbolisere lagets arbeide. Du ser logoen oppe til venstre på siden.5.5.2009 Veglaget har hatt styremøte. Utskrift av møteprotokollen er lagt ut på hjemmesiden.Les mer...

5.5.2009
Deler av Dønnesfjordvegen er åpnet i dag.
Les mer...


1.5.-2009

"Grasrotandelen" : 73 spillere gir sin andel til veglaget.
Les mer...


29.04-2009

Flere medlemmer har meldt seg på lista !.   Les mer...26.4.2009

 
Denne radaren er plassert på Sluskfjellet, og kan ses fra Dønnesfjordvegen, etter at du har passert Dalvannene. 
Dette er en værradar. Hva slags oppgave har den ?
Les mer....

20.4.09
Nye veglagsmedlemmer er kommet til!
Klikk her !
18.04.2009
Grasrotandelen :
"Det strøymer på så man knapt kan anda"
Les mer...


🤩 

4.4.2009

56 Norsk Tipping- spillere har til nå gitt sin Grasrotandel til
Veglaget !
Les mer...


30.3.2009
🤨
Veglagets styre har hatt møte. 
Les mer...


23.3.2009
🙂
Kontingenten strømmer inn. Over 100 har til nå be-
talt ! Er du en av dem ?

Les mer....


Visste du at det har vært et "Dønnesfjord Arbeiderungdomslag" ? Laget engasjerte seg i kravet om  vegutbygging.
Les mer...


Kontingent til Dønnesfjord veglag 2009
🤩
Det er nå sendt ut "invitasjon" til å betale kontingenten
for i år.
I Hasvik kommune er det lagt ut giro som uadressert
reklame til alle husstander som aksepterer å motta reklame i postkasser/postbokser. Til øvrige medlemmer
er det sendt ut brev.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Stig Krogtoft | Svar 09.12.2014 17:13

Flott brev til Lotteritilsynet. Håper de snur i saken.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.04 | 17:55

Det var mye opplysning.

...
09.12 | 17:13

Flott brev til Lotteritilsynet. Håper de snur i saken.

...
22.01 | 00:04

...
09.03 | 21:14

Mange hardt arbeidende blide mennesker.
Skulle ønske at vi fikk tak i flere gamle og nye bilder som kan legges ut på denne siden

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE